Strona 1 z 1

Konstytucja Apostolska

PostNapisane: 23 kwi 2011, 22:32
przez Pius IV
Constitutio Apostolicae Catholicus Vulgo Ecclesiae

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam.

Konstytucja Apostolska Katolickiego Kościoła Powszechnego

Wierni przed obliczem Stwórcy, uniżeni słudzy Jego, ku chwale Majestatu Niebieskiego, Panny Najświętszej, pomni na obraz Świętych Piotra i Pawła, zachowawszy wiarę, nadzieję i miłość - My, Narody Rzeczypospolitej, spisujemy niniejszą Konstytucję Apostolską Katolickiego Kościoła Powszechnego, gwarantując niezależność i trwałość kultu wiary naszej i propagowanie nauki ewangelicznej ku chwale Królestwa Bożego.
Rozdział I
Katolicki Kościół Powszechny

Art. 1.

1. Powołuje się do życia Katolicki Kościół Powszechny, zwany dalej kościołem powszechnym lub kościołem.
2. Siedzibą najwyższych władz kościelnych jest Gniezno.

Art. 2.
1. Władzę absolutną nad kościołem sprawuje Prymas Rzeczypospolitej, wybierany przez wszystkich biskupów Kościoła z ich grona, a nominowany przez króla Polski.
2. Urzędem pomocniczym Prymasowi podczas zarządzania Kościołem oraz pełniącym władzę na czas sede vacante jest urząd biskupa wileńskiego.

Art. 3.
1. Organy administracyjne Kościoła oraz zwierzchnicy to (od największego):
* Archidiecezja Gnieźnieńska – Prymas Rzeczypospolitej, noszący też tytuł Arcybiskupa Gnieźnieńskiego
* Diecezje - Biskup
* Parafie - Proboszcz

Art. 4.
1. Centralne instytucje Kościelne, które pomagają Prymasowi z zarządzaniu Kościołem to:
* Kuria Gnieźnieńska –pełni rolę Kancelarii Prymasa. Miejsce, w którym można wnosić propozycje dotyczące Kościoła i zapytania do Prymasa. Zarządcą jej jest: Prałat Honorowy Jego Eminencji.
* Sąd Biskupi - organ kościelnej władzy sądowniczej, do którego zadań należy między innymi kontrola pracy urzędników kościelnych oraz rozwiązywanie lub unieważnianie małżeństw. Przewodniczy mu Prymas lub wyznaczony przez niego biskup, a zasiadają w nim biskupi Rzeczypospolitej w liczbie maksimum trzech, wyznaczani przez Przewodniczącego indywidualnie dla każdej sprawy. Sąd Biskupi musi działać zgodnie z aktami prawnymi Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Katolickiego Kościoła Powszechnego.
* Seminarium Duchowne - miejsce szkolenia przyszłych duchownych i dygnitarzy kościelnych. Zwierzchnik: Rektor Wyższego Seminarium Duchownego.

Art. 5.
1. Języki urzędowe Kościoła to:
* polski
* łacina

Art. 6.
1. Konstytucja niniejsza jest najwyższym prawem kościoła.
2. Żadne prawo kościelne nie może być sprzeczne z konstytucją.


Rozdział II
Prymas


Art. 7.

1. Prymas jest głową Katolickiego Kościoła Powszechnego, który działa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jej lenn.
2. Prymas odpowiada tylko przed Królem Polski.
3. Prymas może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej tylko i wyłącznie za zgodą Króla Polski, oraz nie może zostać aresztowany bez wyroku sądowego.

Art. 8.
Prymas:
a) stoi na straży Konstytucji Apostolskiej.
b) wybiera biskupów oraz proboszczów parafii na terenie Korony i prowincji nie posiadających swego biskupa,
c) wydaje Bulle, Dekrety Motu proporio, Brewe oraz normalne Dekrety,
d) nadaje i odbiera godności kościelne,
e) mianuje i odwołuje wszystkich urzędników kościelnych,
f) przewodniczy najważniejszym ceremoniom liturgicznym,
g) zarządza majątkiem Kościoła,
h) ma prawo do ustąpienia z urzędu, zwanego renuntiatio,
i) w czasie bezkrólewia sprawuje urząd interrexa, przeprowadzając elekcję i/lub intronizację nowego władcy,
j) ma wyłączne prawo koronowania chrześcijańskich władców Rzeczypospolitej.

Art. 9.
Prymas jest upoważniony do sprawowania godności nie zastrzeżonych dla innych organów władzy.


Rozdział III
Sediswakancja


Art. 10.

Sediswakancja (opróżnienie tronu arcybiskupa Gniezna) następuje, gdy:
1. Prymas zrzeknie się tronu;
2. Nastąpi śmierć Prymasa;
3. Prymas zostanie odwołany z urzędu przez Króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów za złamanie Konstytucji Rzeczypospolitej, Konstytucji Apostolskiej lub przysięgi wierności.

Art. 11.
Na czas sede vacante władzę nad Kościołem sprawuje biskup wileński, którego obowiązkiem jest:
* zwołanie Synodu Elekcyjnego (zwołanie kolegium biskupów) celem obioru nowego Prymasa w czasie nie przekraczającym 4 dni od opróżnienia tronu gnieźnieńskiego.
* przewodniczenie obradom Synodu Elekcyjnego,
* po wyborze Prymasa-elekta biskup wileński niezwłocznie prezentuje go Królowi Polski, gdzie prosi w imieniu Kościoła o nominację dla nowo wybranego Prymasa; Prymas składa przysięgę wierności królowi, po czym otrzymuje od niego nominację oraz wszystkie majątki Kościelne w zarząd, a także, jeśli taka jest wola króla, ziemię jako lenno,
* dokonuje Ingresu Prymasowskiego (ceremonii przekazania insygniów władzy kościelnej przez Króla - jest mistrzem ceremonii).

Art. 12.
Po otrzymaniu nominacji od Króla Polski dla Prymasa-elekta wyłonionego przez Synod Elekcyjny ogłasza z balkonu Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie obraduje Synod Elekcyjny, formułę Habemus Primate:
Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Primas,
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum,
Dominum (imię biskupa wybranego na Prymasa),
Sanctae Catholicus Vulgo Ecclesiae Episcopus [nazwisko kapłana wybranego na Prymasa],
Qui sibi nomen imposuit (imię, które przybrał nowy Prymas w bierniku).


Art. 13.
Przyjęcie urzędu Głowy Kościoła wymaga złożenia przysięgi według podanej roty:
" Ja, biskup -imię i nazwisko-, wybrany z woli Grona Elektorów Głową Katolickiego Kościoła Powszechnego, nominowany na urząd z woli Króla Polski, przysięgam wierność i miłość braterską do każdego wiernego, zobowiązuję się przestrzegać dogmatów wiary chrześcijańskiej zapisanych w Ewangelii, kierować się myślą o wszystkich wiernych podczas sprawowania przeze mnie godności Prymasa. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący i Wszyscy Święci."

Art. 14.
Ingres Prymasowski jest ceremonią przekazania Patriarsze insygniów władzy Głowy Kościoła. Jego formułę regulują odrębne przepisy, ale musi on zawierać ceremonię:
- nałożenia na skronie tiary,
- założenia długiego paliusza z czerwonymi krzyżami,
- wręczenie arcybiskupiego pastorału, pektorału i pierścienia władzy prymasowskiej.
Po zakończonym ingresie, nowy Prymas powinien pobłogosławić narody regułą zwykłego (liturgicznego) błogosławieństwa Benedicat vos lub błogosławieństwem Miastu i Państwu.

Art. 15.
W razie, gdy wśród duchownych Kościoła jest nie więcej niż dwóch biskupów, wyboru Prymasa dokonuje Król Rzeczypospolitej z grona owych dwóch biskupów.


Rozdział IV
Synod Biskupi


Art. 16.

1. W skład Synodu Biskupiego wchodzą:
a) Prymas,
b) Biskupi.
2. Synod Biskupi zbiera się na posiedzeniach zwołanych przez Prymasa. W czasie sediswakancji pozbawiony Prymasa zbiera się pod nazwą Synodu Elekcyjnego pod przewodnictwem biskupa wileńskiego.


Rozdział V
Sąd Biskupi


Art. 17.

Sąd Biskupi jest to organ władzy sądowniczej w kościele. Orzeka tylko i wyłącznie w sprawach związanych z kościołem na podstawie prawa Rzeczypospolitej Obojga Narodów i odrębnych przepisów prawa kościelnego, zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Konstytucją Apostolską.

Art. 18.
Sąd Biskupi działa jako sąd i jako prokuratura z zakresu prawa kanonicznego.

Art. 19.
Sąd Biskupi orzeka w imieniu Prymasa.

Art. 20.
1. Sąd Biskupi ma za zadanie walczyć z herezją.
2. Sąd Biskupi ma zakaz prowadzenia jakichkolwiek działalności niezwiązanych z orzecznictwem.
3. Sąd Biskupi ma zakaz stosowania kar niezgodnych z humanitarnymi poglądami Kościoła, oraz z prawem Kościoła i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Art. 21.
1. Obradami Sądu Biskupiego kieruje Prymas.
2. Prymas ma prawo zrzec się przewodniczenia obradom Sądu Biskupiego i wyznaczyć innego biskupa. Jeśli tego nie uczyni, a zrzeknie się przewodnictwa bądź też nie będzie mógł przewodniczyć obradom, przewodniczy im biskup wileński.
3. Skład Sądu Biskupiego ustala przewodniczący, który dobiera sobie maksimum dwóch biskupów.


Rozdział VI
Synod Powszechny


Art. 22.

1. Synod Powszechny składa się ze wszystkich duchownych Kościoła. W obradach może uczestniczyć także jako obserwator i doradca Król Polski oraz uprawnione do tego osoby na podstawie decyzji Prymasa.
2. Wszystkie decyzje na Synodzie Powszechnym podejmowane są większością głosów.

Art. 23.
1. Synod Powszechny zwołuje Patriarcha z własnej inicjatywy, lub na prośbę co najmniej dwóch biskupów. Może również powołać osobę odpowiedzialną za zwołanie Synodu Powszechnego.

Art. 24.
1.Postanowienia Synodu Powszechnego wpływają na życie Kościoła i muszą być brane pod uwagę przez urzędników kościelnych.


Rozdział VII
Zakończenie


Art. 25.

Zmiana Konstytucji następuje za zgodą Prymasa i Króla, a dokonuje jej Synod Biskupów lub Prymas w razie braku episcopusu.

Art. 26.
Konstytucja Apostolska wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

W imieniu wiernych,
jako tymczasowy zarządca Kościoła na mocy rozporządzenia Kanclerza Wielkiego:


/-/ Michał III, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski,
Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Inflancki,
Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski,
Podlaski, Smoleński Siewierski i Czernihowski