UM/5/29/8/13 Pakiet Argendańsko-Warszawski [WYPOWIEDZIANY]

Ratyfikowane umowy międzynarodowe

UM/5/29/8/13 Pakiet Argendańsko-Warszawski [WYPOWIEDZIANY]

Postprzez Karol Radziwiłł » 29 sie 2013, 13:52

TRAKTAT WYPOWIEDZIANY NA MOCY KONSTYTUCJI SEJMOWEJ Z DNIA 7 MIESIĄCA VIII ANNO DOMINI MMXVI

PAKIET ARGENDAŃSKO- WARSZAWSKI
Rzeczpospolita Obojga Narodów od zawsze stała na straży przekonania, że przestrzegania prawa międzynarodowego jest jedną z najważniejszych ról, jaką przyszło Rzeczypospolitej odegrać na arenie politycznej. Jednocześnie Rzeczpospolita wyznaje zasadę Vox populi, vox Dei. Głosem ludu zamieszkującego terytorium sporne zwane Rohanem było proklamowanie swojej suwerenności i niepodległości, dlatego Rzeczpospolita jako pierwsza wyciąga rękę do tego młodego państwa, które właśnie teraz potrzebuje pomocy w pierwszych krokach swojej niepodległej państwowości. Rzeczpospolita Obojga Narodów i Królestwo Estelli Wschodniej postanawiają przyjąć ten pakiet traktatów, które stanowić będę w najbliższej przyszłości o stosunkach na linii Argendano- Warszawa.

TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH I UZNANIU NIEPODLEGŁOŚCI


pomiędzy:

Królestwem Estelli Wschodniej
a
Rzecząpospolitą Obojga Narodów.


Spisany dnia XX XXXX Anno Domini 2013 w Królewskim Mieście Warszawie.

Wysokie Układające się Strony:

Jej Królewska Mość Izabela
z Bożej łaski, królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.
oraz
Jego Książęca Mość August Bierzyński de Medici,
Kanclerz Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
w imieniu Jego Królewskiej Mości Karola Józefa I
z Bożej łaski, króla Polski i wielkiego księcia Litwy etc. etc.


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I [Postanowienia Ogólne]

Art. 1
Królestwo Estelli Wschodniej i Rzeczpospolita Obojga Narodów uznają się za kraje suwerenne i niepodległe.

Art. 2.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Estelli Wschodniej, a Rzecząpospolitą Obojga Narodów.

Art. 3.
Królestwo Estelli Wschodniej oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II [Rozwiązywanie sporów]

Art. 4.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu stron.

Art. 5.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze stron.

Rozdział III [Kontakty międzypaństwowe]

Art. 6.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 7.
Reprezentantem każdej ze stron, na terenie państwa drugiego, jest mianowany zgodnie z prawem, Ambasador.

Rozdział IV [Ambasadorowie]

Art. 8.
Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uznani za persona grata, przez głowę państwa drugiego.

Art. 9.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 10.
Ambasador nie może w kraju, do którego został oddelegowany, zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V [Współpraca]

Art. 11.
Obie strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 12.
Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI [Postanowienia Końcowe]

Art. 13.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 14.
Inne stosunki między państwami regulować będą dodatkowe umowy.

Art. 15.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 16.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc w ciągu siedmiu dni od daty wypowiedzenia. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 17.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.

Wysokie Układające się Strony:

/-/ Isabela I de Medici,
królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.

/-/Karol Józef I von Habsburg-Lothringen Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.

/-/ August Bierzyński Medycejski,
kanclerz wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów


TRAKTAT
O HISTORYCZNYM ZNACZENIU KRÓLESTWA ROHANU

pomiędzy

Królestwem Estelli Wschodniej
a
Rzecząpospolitą Obojga Narodów


Spisany dnia XX XXXX Anno Domini 2013 w Królewskim Mieście Warszawie.

Wysokie Układające się Strony:

Jej Królewska Mość Izabela
z Bożej łaski, królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.
oraz
Jego Książęca Mość August Bierzyński de Medici
Kanclerz Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
w imieniu Jego Królewskiej Mości Karola Józefa I
Z Bożej łaski, króla Polski i wielkiego księcia Litwy etc. etc.


zawierają niniejszy Trakat:

Rozdział I [Postanowienia ogóle]

Art. 1
Traktat postanawia o uznaniu historycznego znaczenia Królestwa Rohanu zarówno dla Królestwa Estelli Wschodniej, jak i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Rozdział II [Postanowienia szczegółowe]

Art. 2
Królestwo Estelli Wschodniej uznaje się za państwo - kontynuatora Królestwa Rohanu, Federacji Królestwa Rohanu, Prowincji Rohanu i Wicekrólestwa Estelli Wschodniej, oraz wszelkich innych tworów, które znajdowały się na ziemi niczyjej zwanej Rohanem. Rzeczpospolita Obojga Narodów postanawia stać na straży tego postanowienia uznając Królestwo Estelli Wschodniej za kontynuatora wszelkich tworów państwowych, które znajdowały się na terenie ziemi niczej zwanej Rohanem.

Rozdział II [Postanowienia końcowe]

Art. 3
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 4
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 5
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc w ciągu siedmiu dni od daty wypowiedzenia.

Art. 6
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.

Wysokie Układające się Strony:

/-/ Isabela I de Medici,
królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.

/-/ Karol Józef I von Habsburg-Lothringen Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.

/-/ August Bierzyński Medycejski,
kanclerz wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów


TRAKTAT
O WZAJEMNEJ POMOCY MILITARNEJ

pomiędzy:

Królestwem Estelli Wschodniej
a
Rzecząpospolitą Obojga Narodów.


Spisany dnia XX XXXX Anno Domini 2013 w Królewskim Mieście Warszawie.

Wysokie Układające się Strony:

Jej Królewska Mość Izabela
z Bożej łaski, królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.
oraz
Jego Książęca Mość August Bierzyński de Medici
Kanclerz Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
w imieniu Jego Królewskiej Mości Karola Józefa I
z Bożej łaski, króla Polski i wielkiego księcia Litwy etc. etc.


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I [Postanowienia Ogólne]

Art. 1.
Traktat postanawia o wzajemnej pomocy militarnej między Królestwem Estelli Wschodniej, a Rzecząpospolitą Obojga Narodów.

Rozdział II [Pomoc militarna]

Art. 2.
W razie zagrożenia atakiem militarnym i agresją zbrojną ze strony jakichkolwiek państw, które nie są członkami Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy militarnej.

Art. 3.
W razie zagrożenia integralności, suwerenności i niepodległości Królestwa Estelli Wschodniej lub Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze strony państw, które nie są członkami Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy militarnej.

Art. 4.
Wypowiedzenie wojny Królestwu Estelii Wschodniej lub Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez państwo, które nie jest członkiem Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa wiąże się z wypowiedzeniem wojny odpowiednio Rzeczypospolitej Obojga Narodów lub Królestwu Estelli Wschodniej.

Rozdział III [Postanowienia Końcowe]

Art. 5.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 6.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby, nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 7.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc w ciągu siedmiu dni od daty wypowiedzenia.

Art. 8.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.


Wysokie Układające się Strony:

/-/ Isabela I de Medici,
królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.

/-/ Karol Józef I von Habsburg-Lothringen Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.

/-/ August Bierzyński Medycejski,
kanclerz wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Umowy Międzynarodowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość