Strona 1 z 1

Głosowanie nad Konstytucją soborową o reformach Celestyna I

PostNapisane: 30 sie 2011, 19:27
przez Tomasz Dominik Mancini
Drodzy Bracia!
Przedstawiam Wam długo oczekiwaną Konstytucję o reformach Celestyna I i otwieram nad nią głosowanie.

KARDYNAŁ LORENZO
ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA W CZASIE SEDISWAKANCJI
RAZEM Z OJCAMI ŚWIĘTEGO SOBORU
NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ
KONSTYTUCJA SOBOROWA O REFORMACH CELESTYNA I „LUMEN AD REVELATIONEM GENTIUM TUUM”

WSTĘP
Jednym z celów zebrania się Świętego Soboru w Gnieźnie była debata na temat reform fabularyzacyjnych przeprowadzonych przez patriarchę Celestyna I w czasie IV Soboru Laterańskiego. Powodem tych rozmów były skargi dochodzące do uszu Ojców Soboru ze stron duchowieństwa, wiernych świeckich, a nawet wrogów Rotrii. Po owocnej dyskusji Święty Sobór uznał za konieczne zajęcie się tą sprawą oraz wdrożenie środków zapobiegawczych.
Rozdział I
SZKODLIWOŚĆ REFORM I ŚRODKI JEJ ZAPOBIEGAJĄCE
1. Reformy Celestyna I polegały na zeświecczeniu Państwa Kościelnego oraz spisaniu fabuły, na podstawie której opierać miała się kultura, klimat i hierarchia Kościoła Rotryjskiego. O ile pierwsza część reform została już częściowo wprowadzona przez patriarchę Piusa II, zyskała uznanie duchowieństwa oraz przyniosła wiele dobra dla Państwa jak i Kościoła, to druga część przyniosła wiele szkód dla Kościoła w postaci braku nowych obywateli i zaniku aktywności. Dlatego Święty Sobór potępia te reformy ze względu na ich szkodliwość wynikającą z całkowitego zaniku życia obywatelskiego w PKR.
2. Zmiany te także przyniosły wiele zła także w samym Kościele, gdyż całkowicie zmieniła hierarchię, stwarzając nieprawdopodobnie niemożliwym awansowanie duchownych. Poza tym, co było jeszcze gorsze, całkowicie wymazały chrześcijaństwo, pozbawiając Kościoła wartości, a zarazem wprowadzały pogański kult bliżej nieokreślonego kreatora, któremu bliżej do chorych ideologii New Age lub kultu rozumu z czasów rewolucji francuskiej. Święty Sobór potępia i zakazuje szerzenia tychże zmian. Ktokolwiek złamie ten zakaz, zostanie uznany za zdrajcę Narodu i Kościoła i będzie on wygnany z Państwa Kościelnego.
3. Święty Sobór w obliczu powyższego postanawia że trzeba powziąć następujące środki :
a) Należy przywrócić chrześcijańskie zwyczaje w Państwie Kościelnym.
b) Należy przywrócić starą hierarchię w osobnej bulli wydanej przez nowo wybranego Patriarchę (patrz Akt o Ogłoszeniau Sediswakancji).
c) Należy znieść ograniczenia czasowe w awansowaniu duchownych w bulli przewidzianej w pkt. b.
d) Należy wpisać w prawo karnym przestępstwo opisane w pkt. 2 oraz karę za nie przewidziane w tymże punkcie.
e) W celu oczyszczenia Państwa z pogańskiej fabularyzacji należy wszystkie inne akty prawne niewymienione w niniejszej konstytucji, a uchwalone przez Celestyna I i Leona I przeredagować i ponownie wydać, aby były dostosowane do postanowień niniejszej konstytucji lub w razie gdyby nie udało się ich dostosować, należy je znieść.
f) Należy znieść Bullę Maximę i spisać nowe prawo konstytucyjne oparte na chrześcijańskich wartościach.
g) Należy spisać nowe prawo kanoniczne.
Rozdział II
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REFORMY

4. Święty Sobór oświadcza, iż odpowiedzialność za wyżej wymienione szkody, wynikające z wprowadzenia reform, ponosi kardynał Michael von Lichtenstein, ówczesny Celestyn I oraz kontynuator jego wizji kardynał Kuźma Medyceusz , ówczesny Leon I.
5. Niniejszym Święty Sobór potępia i ekskomunikuje kardynała Michaela von Lichtensteina z Kościoła Rotryjskiego.
6. Święty Sobór odbiera godność kardynalską kardynałowi Michaelowi von Lichtensteinowi oraz wydala go ze stanu duchownego.
7. Nowo wybrany Patriarcha zobowiązany jest w odpowiednim akcie prawnym do przyznania kardynałowi Michaelowi von Lichtensteinowi statusu persona non grata.
8. Aby pamięć o tych reformach nigdy nie zginęła oraz żeby przyszłe pokolenia wiedziały o złu wyrządzonym przez fabularyzację, wykreśla się niniejszym z pocztu patriarchów Celestyna I oraz Leona I i uznaje się ich za antypatriarchów.
9. Co do kardynała Kuźmy Medyceusza (ówczesnego Leona I), Święty Sobór zdecydował, iż zostanie on zdegradowany do stopnia arcybiskupa. Ojcowie Soborowi także wzywają kardynała Kuźmę Medyceusza do odrzucenia reform Celestyna I i o uznanie ustaw soborowych. W przypadku, gdyby kardynał Kuźma Medyceusz nie uznałby ustaw Świętego Soboru, należy udzielić mu tych samych kar co kardynałowi Michaelowi von Lichtensteinowi. Za dialog z kardynałem Kuźmą Medyceuszem odpowiedzialny będzie nowy Patriarcha.

DODATEK
O DOBRYM ŚWIADECTWIE JAKO NAJLEPSZYM REMEDIUM NA ZŁO REFORM CELSTYNA I

Święty Sobór zwraca się do wszystkich duchownych, aby w swojej pracy wydawali dobre świadectwo o Kościele Rotryjskim, tak aby nigdy więcej nie doszło do kryzysu i ponownego wprowadzenia fałszywego lekarstwa, jakim jest fabularyzacja. Niech w pracy duchownych króluje odwaga, całkowite oddanie sprawie i posłuszeństwo Kościołowi.

Re: Głosowanie nad Konstytucją o reformach Celestyna I

PostNapisane: 30 sie 2011, 19:43
przez Tomasz Dominik Mancini
Głosuję ZA.

Re: Głosowanie nad Konstytucją soborową o reformach Celestyn

PostNapisane: 31 sie 2011, 00:19
przez Cesare Donato Orsini
Za

Re: Głosowanie nad Konstytucją soborową o reformach Celestyn

PostNapisane: 31 sie 2011, 00:19
przez Wawrzyniec Medycejski
ZA.

Re: Głosowanie nad Konstytucją soborową o reformach Celestyn

PostNapisane: 31 sie 2011, 09:45
przez Pius IV
ZA

Re: Głosowanie nad Konstytucją soborową o reformach Celestyn

PostNapisane: 31 sie 2011, 13:42
przez Tomasz Dominik Mancini
Oświadczam, że Święty Sobór przyjął Konstytucję soborową o reformach Celestyna I.
Przechodzimy do promulgacji.