Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższego

Miejsce przechowywanie nieobowiązujących już dokumentów państwowych.

Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższego

Postprzez Pius IV » 01 sty 2012, 11:13

Dekret Królewski z Mocą Ustawy nr 1/2012
ws. regulacji o Sądzie Najwyższym.


My, Franciszek Ferdynand I, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernihowski, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:


Art. 1

Sąd Najwyższy, w myśl Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest organem władzy sądowniczej na terenie całego kraju.

Art. 2
Sąd Najwyższy jest naczelnym jednoinstancyjnym organem kompetentnym do rozstrzygania sporów i jurysdykcji sądowniczej na terenie Rzeczpospolitej.

Art. 3
Sąd Najwyższy spełnia również rolę Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu oraz Prokuratury Generalnej.

Art. 4
Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej I instancji. Organem odwoławczym od wyroków Sądu Najwyższego jest Król.

Art. 5
Sędziego Najwyższego oraz sędziów powołuje w myśl art. 17 pkt. 1, Król Rzeczpospolitej w swoim dekrecie. Nieokreślonym przez Konstytucję, zaś ustanowionym w niniejszej Ustawie minimalnym wykształceniem do spełnienia roli sędziego i możliwości działania z ramienia Sądu Najwyższego, rozumie się tytuł naukowy doktora habilitowanego uzyskany na Katedrze Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Art. 6
Tryb odwoławczy w stosunku do Sędziów Sądu Najwyższego reguluje Konstytucja Rzeczpospolitej.

Art. 7
Przewodniczącego przewodu sądowego oraz skład orzekający wyznacza Prezes Sądu Najwyższego.

Art. 8
Prezes Sądu Najwyższego ma prawo do powołania Wiceprezesa i powierzenia mu obowiązków zgodnych ze swoimi założeniami.

Art. 9
Prezes Sądu Najwyższego ma prawo wystąpić z wnioskiem o powołanie lub odwołanie ze sprawowanej funkcji sędziego tylko w uzasadnionych wypadkach do Króla Rzeczpospolitej.

Art. 10
Prawa i kompetencje sędziów:
a) Sędziowie orzekają zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej prawem.
b) Sędziowie w sposób nieskrępowany wyrażają swoje zdanie co do materiału przeprowadzonego przed obliczem sądu.
c) Sędziowie są chronieni immunitetem sędziowskim, który gwarantuje im swobodę praw i obowiązków. Organem, który może uchylić immunitet sędziemu na wniosek Prezesa lub Sejmu jest Król. Immunitet może zostać uchylony tylko gdy powstaje podejrzenie jawnego łamania prawa przez sędziego.
d) Sędziowie spełniają rolę prokuratorów. Mają prawo do wystawienia nakazu aresztowania na okres nie dłuższy, niż 3 dni od jego ogłoszenia. Nakaz aresztowania wystawiany jest tylko wtedy, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. O przedłużeniu aresztu decyduje Prezes Sądu Najwyższego, uzasadniając swoją decyzję. W trakcie trwania aresztu, odpowiedni sędzia-prokurator, który wystawił nakaz aresztowania, zobowiązany jest złożyć w terminie nie późniejszym niż 3 dni, do Kancelarii Sądu Najwyższego Akt Oskarżenia i popierające go dowody.
e) Sędziowie upoważnieni są do korzystania z wszelakich innych uprawnień, przewidzianych Konstytucją lub innymi Ustawami.

Art. 11
Sąd Najwyższy rozpatruje sprawy w każdej dziedzinie życia kraju.

Art. 12
Prezes Sądu Najwyższego zobowiązany jest do przedstawienia wykładni prawa, gdy zostanie złożony o to wniosek. Wnioski o wykładnię powszechnie obowiązującego prawa mają prawo złożyć: Król, Kanclerz Wielki Koronny, Kanclerz Wielki Litewski, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej w imieniu Sejmu Walnego lub 3 obywateli niezrzeszonych.

Art. 13
Sędziowie-prokuratorzy mają obowiązek do nadzorowania działalności zgodnej z prawem przez urzędników i instytucja państwowe. W razie dostrzeżenia jakichkolwiek wątpliwości, sędzia-prokurator zobowiązany jest poinformować o tym Sąd Najwyższy, po czym ma prawo zawiesić na czas określony nie dłuższy niż 3 dni daną instytucję/obywatela w swoich obowiązkach wynikających z pełnionego urzędu podejrzanego o wykroczenie. W czasie zawieszenia instytucji/obywatela sędzia-prokurator zobowiązany jest przedstawić dowody dotyczące wykroczenia i zaprezentować Akt Oskarżenia w Kancelarii Sądu Najwyższego.

Art. 14
Kancelaria Sądu Najwyższego jest miejscem przeznaczonym do składania wniosków, skarg, zażaleń i pism urzędowych etc., wszystkich organów państwowych i cywilnych w Rzeczpospolitej.

Art. 15
Sąd Najwyższy wydaje Wyroki, Orzeczenia oraz Postanowienia i wszystkie inne akty prawne, nie zastrzeżone dla innych organów.

Art. 16
Wyroki i Orzeczenia Sądu Najwyższego podlegają 3 dniowej apelacji do organu apelacyjnego. Po 3 dniach od niezłożenia apelacji ulegają uprawomocnieniu.

Art. 17
Postanowienia Sądu Najwyższego stają się prawomocne po 2 dniach od ich ogłoszenia.

Art. 18
Wszelkie inne akty, wydane przez Sąd Najwyższy podlegają bezterminowej apelacji.

Art. 19
Organem apelacyjnym w założeniu niniejszej Ustawy jest Król Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Król ma prawo ponownie rozpatrzyć sprawę a następnie podtrzymać, zmienić lub uchylić wcześniej wydane postanowienia.

Artykuł derogacyjny
Tracą moc wszelkie przepisy prawne niezgodne z treścią niniejszej Ustawy oraz te, które określają szczegółowo działalność Sądu Najwyższego i nie są zgodne z zasadami prawa:

1. Lex posterior derogat legi priori.
2. Lex posterior generalis non derogate legi priori speciali.
3. Lex specialis derogat legi generali.
4. Lex prospicit non respicit.


Art. 20
Dekret Królewski z Mocą Ustawy wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów.Podpisano w Mieście Stołecznym Warszawie, dnia 1, miesiąca stycznia, 2012 roku.

/-/ Jego Królewski Majestat Franciszek Ferdynand I,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Arcyksiążę Austro-Węgier, Wielki Książę Litewski,
Książę Skarlandu, Francji, Gniezna, Rusi i Prus, Książę Smoleńska,
Mazowsza, Żmudzi, Kijowa, Wołynia, Podola, Podlesia, Inflant, Siewierza
Czernihowa, Hrabia Esperanty etc. etc. etc.,
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższe

Postprzez Marek Wiktorowicz » 06 sty 2012, 15:57

Wasza Królewska Mość

Żałuję, że to ja muszę zabrać głos, ale... Król nie ma prawa wydawać dekretów z mocą ustawy.

TYLKO w Stanie Nadzwyczajnym. A obecnie takowego nie mamy.

Jestem przekonany, że to tylko przeoczenie, wynikające z dawnych przyzwyczajeń, porządek zmienił się wszak niedawno ;) Dlatego wnoszę po prostu o wycofanie tego dekretu i, względnie, złożenie odpowiedniego projektu w Sejmie.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 09:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższe

Postprzez Pius IV » 06 sty 2012, 18:36

Marcosie, jak mogłeś?
Zapewniałeś mnie w prywatnych rozmowach o możliwości wydawania Dekretów z Mocą Ustawy. Powiedziałeś bowiem, że są one również Dekretami Królewskimi, więc nie ma potrzeby dopisywania ich do Ustawy Zasadniczej, ponieważ nadaremnie to ją rozszerzy w treściach. Jeśli podtrzymasz swoją wypowiedź i poprosisz mnie o zawieszenie Dekretu, oczywiście - uczynię to. Jednakże pierwszym projektem Ustawy będzie wniosek o nowelizację Ustawy Zasadniczej i rzecz jasna - odbije się to stanowczo i ostatecznie na naszych relacjach prywatnych.

Decyzja należy do Ciebie. Przykro mi, że postawiłeś mnie w takiej sytuacji i zawiodłeś bezgraniczne zaufanie, którym Cię darzyłem.
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższe

Postprzez Marek Wiktorowicz » 06 sty 2012, 23:11

Zapewniłem, iż król będzie miał możliwość wydawania dekretów z mocą ustawy W CZASIE STANÓW NADZWYCZAJNYCH. Kwestia, o której Wasz Majestat raczył wspomnieć dotyczyła umieszczenia dekretów królewskich z mocą ustawy jako osobnej pozycji w zapisie, dotyczącym HIERARCHII PRAW. Tam faktycznie nie trzeba tego umieszczać, gdyż jako ze są Z MOCĄ USTAWY stoją tam, gdzie ustawy.

Nie okłamałem Waszej Królewskiej Mości - to raz. Nie podpisuje się rzeczy, których treści się nie zna bądź nie rozumie - to dwa. Nie oskarża się pochopnie przyjaciół, którym się wiele zawdzięcza, a którzy miast to wypominać wolą służyć swoją radą i wsparciem - to trzy.

Czuję się głęboko dotknięty przez pochopny wniosek Waszej Miłości.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 09:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższe

Postprzez Pius IV » 07 sty 2012, 00:16

Jednak przyjaciele, gdy wiedzą o co chodzi, brną za wszelką cenę do szczęścia swojego przyjaciela i darząc go miłością pragną spełnić to, co miał w zamyśle. Tutaj zamysł był jasny, zaś przyczyny dogłębnej analizy prawnej, której nie dokonałem, wymieniłem Waszej Mości na PW.
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższe

Postprzez Michał apo Zep » 07 sty 2012, 00:39

Proszę wybaczyć, że się wtrącam. Nie znam i nie chcę znać sprawy. Jednakże po pierwsze, to nie jest dobre miejsce do dyskusji. Po drugie, to nie jest dobry temat do dyskusji publicznej. Skoro Pan de Zepp i Jego Wysokość macie coś do obmówienia z ważnych spraw między dwojgiem przyjaciół, to zróbcie to lepiej na GG, albowiem takie dyskusje na forum całego państwa są z lekka niepoważne.

Z pozdrowieniami.
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 04:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższe

Postprzez Marek Wiktorowicz » 07 sty 2012, 01:26

Panie Arturze, nie wiem czy tylko mi się wydaje, czy też faktycznie znany jestem w mikroświecie z tego, iż honor jest dla mnie ważną rzeczą. Skoro się kala mój honor podłymi insynuacjami o zdradzie i ciosie w plecy - tak, jakbym mógł zdradzić przyjaciela! - może to mieć całkiem poważne, stricte POLITYCZNE konsekwencje dla Rzeczypospolitej.

Nie ukrywam, iż zabolały mnie słowa królewskie. W tej sytuacji poważnie rozważam, czy jestem w stanie dalej służyć królowi, który działa w ten sposób. Królowi, który rzuca oskarżeniami, nie działa rozważnie i zwraca się przeciwko swoim przyjaciołom, których jednym marzeniem było stać się podporą jego tronu.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 09:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższe

Postprzez Pius IV » 07 sty 2012, 02:16

Podporą dla własnych ambicji.
Zmuszając mnie do ustąpienia z tronu w razie niewydania zgody na reformy."Niech się dzieje wola Nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba".
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższe

Postprzez August Medycejski » 07 sty 2012, 09:38

Oczywiście, przenieśmy może ten wątek do Sejmu, niech wszyscy wiedzą, że król kłóci się ze swoim Kanclerzem.

----

A sprawa wygląda tak, że w/w akt prawny nie ma mocy prawnej, został wydany w sprzeczności z konstytucją i to jest fakt niepodważalny.
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
 
Posty: 1984
Dołączył(a): 03 gru 2010, 16:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Dekret Królewski z Mocą Ustawy 1/2012 ws. Sądu Najwyższe

Postprzez Michał apo Zep » 07 sty 2012, 11:08

Panie Kanclerzu Marcosie. Gdybyś zaczął dyskusję z królem na gg, a nie tutaj, nie byłoby problemu, bo wszystko co mielibyście sobie do powiedzenia, powiedzielibyście w 4 oczy i reputacja żadnego z Was nie ucierpiałaby wobec ogółu. A teraz wygląda to niepoważnie ze strony Was obu. Z całym szacunkiem, ale to trochę dziecinne.
(-) Michał apo Zep
Książę SurmeniiAvatar użytkownika
 
Posty: 902
Dołączył(a): 25 gru 2011, 04:22
Lokalizacja: Warszawa
Medale: 3
Order Virtuti Militari II (1) Krzyż Zasługi dla Kultury I (1) Medal Bene Merentibus (1) (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Dziennika Ustaw

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron