Akt abdykacji królewskiej

Miejsce przechowywanie nieobowiązujących już dokumentów państwowych.

Akt abdykacji królewskiej

Postprzez Pius IV » 08 wrz 2012, 17:24

Wysoka Izbo,
Ukochani!


Oto wolą Naszą jest ogłosić to, co poniżej zostanie ustanowione :) . Dokument ów zyskał aprobatę syna Naszego, a od dzisiaj - króla elekta :) . Niech się stanie!


Obrazek

In Nomine Domini. Amen.
Ad perpetuam rei memoriam.

Nos, Franciscus Ferdinandus Primus, Dei gratia, Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuania, Dux Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Czerniechoviae, Severiae et cetera, et cetera, et cetera, univerlis & fingulis notum faciamus. Quod ubi primum ita dilponente, Numine, concordibus Polonae-Lithuaniae, resolvit ut sequitur.

My, Franciszek Ferdynand I, z Bożej łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Czernihowski, Siewierski etc., etc., etc., Wszem wobec i każdemu z osobna wiadomo czynimy, iż My, z Rządzenia Najwyższej Opatrzności zgodnemi z Obojga Narodów Głosami, według przepisu Prawa Rzeczypospolitej, stanowimy, co następuje.

Ogłaszamy wszystkim Narodom Najjaśniejszej Ojczyzny Naszej, niniejszy:

Akt Abdykacji królewskiej


Stanowimy zaś, aby zawarte weń prawa nie były zmienione wcześniej, jako po dwunastym męskim potomku, zasiadającym na Tronie Chrobrego od chwili Naszego monarszego ustąpienia. Następca zaś Nasz, owym dwunastym będący, niechaj nie ośmiela się zmienić postanowień niniejszego dokumentu bez całkowitej zgody Narodów, na Sejmie zgromadzonych, jeśli nie będzie ona wolą całości ogółu lub też stanowieniem autora.

Art. 1.
Zapisujemy niniejszy dokument, nie będący jedynie aktem abdykacji, ażeby zabezpieczyć interesy i sprawy nałożone przez Stwórcę Najwyższego na Rzeczpospolitej łono.

Art. 2.
Dokument ten wygłaszamy w przed momencie Naszego ustąpienia, ażeby z Konstytucyjnie mocy przysługującej, nadać mu ważności i nienaruszalności dla potomnych, zasiadających na królewskim tronie w stanie wyjątkowym.

Art. 3.
Stanowimy zaś weń, że jeśli takowa potrzeba zajdzie, bez względu na ważność persony zasiadającej na Chrobrego tronie, ażeby ustąpiła ona na habsburskie wezwanie dopuściwszy do rządów króla i pomazańca Bożego, spisującego niniejszy dokument.

Art. 4.
Takowa sprawa ma się wtedy, jeśli w oczach ówczesnego króla seniora najstarszego w Ojczyźnie, monarcha dzierżący berło złote i jabłko, nienależycie sprawować będzie swoje funkcje, nienależycie wypełniać będzie obowiązki, które nań spłynęły, zaś poczynania jego odebrane zostaną jako hańba na królewskim suknie, będącym podłożem dla sztandaru chwały Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Art. 5.
Z innych również przyczyn, wykonawca niniejszego stanowienia na Zamku Królewskim spisanego, ma prawo zawezwać do abdykacji lub nakazać zawieszenie okresu rządów sprawującego urząd monarchy, ażeby ratować Sprawę Najświętszą, Najczystszą i Najprzewielebniejszą – sprawę cnoty i czci Rzeczypospolitej Matki.

Art. 6.
Z chwilą takowego wystąpienia, urzędujący monarcha pozbawion zostaje możności sprawowania władzy do czasu, aż takowa przywrócona mu zostanie. Sprawuje on wówczas obowiązki swoje, służąc radą i pomocą w randze Wicekróla wykonawcy niniejszego dokumentu, stającego się automatycznie Królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Art. 7.
Dokument niniejszy jest rękojmią, że po odejściu Naszym interes i prawo Rzeczpospolitej pozostaną niezmiennie zachowane w tradycji i kulturze, zaś jeśli działanie któregokolwiek z monarchów nie przysłuży się sprawie Rzeczypospolitej – z mocy prawa działalności wrogiej pozbawion zostanie do czasu, aż konflikty rozwiązane nie zostaną.

Art. 8.
Postanowieniom niniejszym, zawartym w owej karcie, nadajemy klauzulę niemożności zmiany, zniesienia, zawieszenia lub jakiejkolwiek działalności szkodliwej jej postanowieniom. Jeśli zaś którykolwiek z monarchów, albo i którykolwiek z Jego Sejmów zechcą usunięcia niniejszego przepisu, zostaną rozwiązane i mocy działalności w prawie pozbawione. W przypadku króla, pragnącego porwać się na niniejszy dokument zabezpieczający – dokona się automatyczne detronizacja, w przypadku zaś Sejmu, przez popleczników królewskich prowadzonego, na szkodę Rzeczpospolitej działających – dokona się automatyczne rozwiązanie stanów.

Art. 9.
Dokument ów, stanowiący zabezpieczenie całego systemu państwowości, zrealizowany zostanie na prośbę Narodów Rzeczpospolitej, którą kierować nakazujemy do wykonawcy niniejszych postanowień. W sposób ten, dajemy Narodom Rzeczpospolitej poczucie bezpieczeństwa i ochrony, jeśli by którykolwiek z monarchów kiedykolwiek na prawach ludu zaważył, przepisy Konstytucji złamał lub szafowania interesem Rzeczypospolitej dokonał.

Art. 10.
Chwilą wejścia w życie niniejszego dokumentu jest moment abdykacji króla, stanowiącego to prawo na rzecz możności wykazania się następców. Co za tym idzie, obecnie urzędujący monarcha – król Franciszek Ferdynand I, posługując się zasadą primogenitury, kodyfikowaną w Konstytucji Rzeczpospolitej, wyznacza swego następcę w osobie Wielkiego Księcia Sukcesora, Arcyksięcia i Możnowładcy – Jego Miłości Jana von Habsburg-Lothringen Radziwiłła, stającego się do momentu koronacji królem-elektem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, na mocy przepisów zawartych w Konstytucji.

Art. 11.
Stanowimy święte prawo, jakoby wykonawcą postanowień niniejszego dokumentu, o k tórym wspominamy powyżej, stał się Jego Królewska Wysokość – król Senior Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Franciszek Ferdynand I von Habsburg-Lothringen Radziwiłł.

Art. 12.
A kto by tych praw nie przestrzegał, zmian próbować dokonał lub zawiesić usiłował – spotka go surowa kara.

Art. 13.
Akt Abdykacji królewskiej, spisano w Królewskim Mieście Stołecznym Warszawie, dnia XX, miesiąca XX, za XX dnia panowania Jego Miłości Franciszka Ferdynanda I, króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Art. 14.
Prawomocny staje się z chwilą ogłoszenia.

Podpisano w Królewskim Mieście Stołecznym Warszawie, dnia ósmego, miesiąca września, Roku Pańskiego 2012.

/-/ Franciszek Ferdynand I arcyksiążę von Habsburg-Lothringen Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Książę Kardynał Państwa Kościelnego Rotria, Wielki Książę Litewski,
Książę Skarlandu, Francji, Gniezna, Rusi i Prus, Książę Smoleńska, Mazowsza, Żmudzi, Kijowa,
Wołynia, Podola, Podlesia, Inflant, Siewierza, Czernihowa, Hrabia Esperanty,
Obrońca Wiary etc., etc., etc,.


Obrazek
Moi kochani :) !

Minął już rok, kiedy powołano Nas na tron Chrobrego. Pamiętajmy jednakowoż, że faktyczną władzę dzierżyliśmy już znacznie, znacznie wcześniej, działając w różnych formach szefowania rządom. Sądzimy zatem, że przez pryzmat rocznicy, która dopiero minęła, czas pozwolić wykazać się następcy Naszemu i umiłowanemu synowi, powierzając w jego ręce insygnia królewskie, a zaś osobiście kierując się na zasłużoną emeryturę. Wiele wody w rzece upłynęło i z wieloma sytuacjami mieliśmy styczność przez niemalże czteroletnią działalność w Rzeczypospolitej. Wielu problemom stawiliśmy czoła, wiele przeszkód pokonaliśmy i znacząco ryzykowaliśmy kształtując Umiłowaną Ojczyznę na obecny, inspirujący kształt. Mimo wszystko, nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego, gdyby nie pomoc większości z Was, moi kochani. Dlatego też w szczególności pragniemy podziękować wielkiemu księciu Horochowi, który przelewał z Nami poty od dawien, dawien dawna. Dziękujemy za szczególne wsparcie i przyjacielską poradę, jakimi ów zacny mąż Nas obdarzył. Dziękujemy również arcyksięciu Janowi, który swoją działalnością przyniósł chwałę sztandaru królewskiego i trwał przy Nas wiernie aż do dnia dzisiejszego. Mamy nadzieję, że pomimo Naszej decyzji, takowe więzi zawsze pozostaną zachowane. Wyrazy podziękowania kierujemy również w stronę Naszej umiłowanej córki Emilii i księcia Sforzy. Każde z nich wybitnie przyczyniło się do obecnego kształtu formy politycznej w naszym kraju, a także swoją działalnością wspierało Nas w trudnych chwilach. Wieloletnia znajomość z księciem Sforzą zaowocowała tym, że wydawszy zgodę na ślub nie mieliśmy wątpliwości co do prawości onego męża, czym dodatkowo uradowaliśmy Naszą umiłowaną córkę. Korne dzięki kierujemy również wobec margrabiego Kenta i burgrabiów Trzasek-Chojnackich, którzy swoją działalnością wspierali Nasze działania i historycznym okiem krzewili prawdziwe walory historyczne Naszej Ojczyzny. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy przez lata Naszej działalności w Rzeczpospolitej wspomagali Nas i służyli radą. Dzisiejsze obwieszczenie nie jest zapowiedzią Naszego opuszczenia Ojczyzny. Pozostaniemy w Rzeczpospolitej tak długo, jak Stwórca i czas Nam na to pozwolą. Bacznie przyglądać się będziemy procesom politycznym, zachodzącym w Sejmie, a także wspierać radą Naszych następców, jeśli ku temu będzie ich wola. Powyższy akt, który najpewniej ze zdumieniem czytaliście, jest swoistego rodzaju zabezpieczeniem, mającym uchronić Rzeczpospolitą przed działaniami monarchów, które – miejmy nadzieję – nigdy nie zajdą. Nie raz już w historii Naszej Ojczyzny dźwigaliśmy na barkach ciężar błędów królewskich, które w szczytowych okresach przyczyniały się do upadku naszej nacji. Akt powyższy, który postanowiliśmy ogłosić, zyskał aprobatę syna Naszego, arcyksięcia Jana, a także osób biegłych w prawie Rzeczpospolitej, potwierdzających ochronną wartość owego dokumentu. Miejmy nadzieję, że nigdy obywatele Matki Naszej nie skorzystają z prawa wezwania Nas do realizacji postulatów, zaś panowania Naszych następców okażą się jeszcze lepszymi, niźli wszystkie dotychczas.

Tymi oto słowy, które po raz ostatni jako król Rzeczpospolitej Obojga Narodów wyrażamy, raz jeszcze pragniemy podziękować wszystkim Wam, umiłowani, a także pozdrowić Was i wyłonić Jego Królewską Mość, króla elekta. Taką jest Nasza wola i niechaj tak się stanie. Zgodnie również z obecnym prawem, jako Interrex sprawować będziemy władzę do momentu koronacji następcy Naszego, in nomine Domini, Amen!

Kochani,
nie odchodzę z Rzeczpospolitej i nie opuszczam Was :) . Pozostaję w kraju, razem z Wami i wspierać Was będę, jak długo tylko będę mógł :) . Decyzję moją podjąłem faktem długiego panowania i zmęczenia koroną, które i mnie dosięgło :) . Będę z Wami zawsze i jako król senior przyglądać się będę wszystkiemu temu, co czynić będziecie na chwałę Rzeczypospolitej Matki :D . Dziękuję Wam za wszystko i wzywam po raz pierwszy i bodaj ostatni do posłuszeństwa wobec nowego władcy, Jego Królewskiej Mości Karola Józefa I!

Vivat Jego Miłość, Vivat Obywatele!

(-) Franciszek Ferdynand arcyksiążę von Habsburg-Lothringen Radziwiłł,
Król Senior Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Interrex okresu Interregnum
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Akt abdykacji królewskiej

Postprzez Karol Radziwiłł » 08 wrz 2012, 21:46

Umiłowani!

Jako król-elekt Rzeczypospolitej Obojga Narodów Naszą aprobatę wobec aktu potwierdzamy, jednocześnie uznając potrzebę jego obowiązywania dla dobra Rzeczypospolitej, jak i jej mieszkańców.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 18:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Akt abdykacji królewskiej

Postprzez Emilia Radziwiłłówna » 09 wrz 2012, 05:48

Wasza Królewska Wysokość! Tato! Dziękujemy za wszystko! Tylko tyle i aż tyle potrafię powiedzieć :)

Wasza Królewska Mość! Bracie! Życzę Ci długich lat sprawiedliwego i mądrego panowania :)
(-) Jej Książęca Wysokość Emilia Maria Katarzyna Elżbieta apo Zep z domu Radziwiłł, księżna surmeńska i mediolańska etc.,Avatar użytkownika
 
Posty: 124
Dołączył(a): 01 lip 2012, 19:54
Medale: 1
Order Świętego Stanisława (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Akt abdykacji królewskiej

Postprzez Karol Radziwiłł » 09 wrz 2012, 08:10

Dziękuję Ci, Siostro najukochańsza. Choć z tymi ,,długimi latami'' to trochę przesadzone. :)
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 18:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Akt abdykacji królewskiej

Postprzez Pius IV » 09 wrz 2012, 09:20

Wasza Królewska Mość,
Wasza Arcyksiążęca Wysokość,
Dzieci!


Bóg raduje się nad nami, że trafili mi się tak wspaniali potomkowie, z których prawdziwie i szczerze jestem dumny :) . Gratuluję Ci umiłowany synu tego, co już z dawien dawna miałeś w zapowiedzi, a i Tobie, córuchna, że z dnia na dzień stałaś się królewską siostrą ukochaną :) .
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Akt abdykacji królewskiej

Postprzez Cesare de Medici » 09 wrz 2012, 10:12

Ja również gratuluję oraz życzę samych sukcesów podczas panowania Waszej Wysokości!

Z wyrazami szacunku,
/-/ dr Cesare hrabia de Medici
(-) Sanctitas Vestra Pius III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc. 
Posty: 102
Dołączył(a): 05 lip 2012, 14:11
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Akt abdykacji królewskiej

Postprzez Karol Radziwiłł » 09 wrz 2012, 10:37

Wasza Królewska Wysokość!

Korona królewska była mi zapowiedziana, ale nie wyczekiwałem jej z niecierpliwością, bo zdawałem sobie sprawę, jaka to ogromna odpowiedzialność. Myślę, że dzisiaj jestem już gotowy, by wziąć na swe barki ten ciężar. Dzięki Tobie. Przez wiele miesięcy byłeś dla mnie wzorem. Wiele się od Ciebie nauczyłem. Teraz Ci za to z całego serca dziękuję. :)

Szanowny Panie de Medici!

Dziękuję serdecznie za życzenia. Każde takie słowa, skierowane w moją stronę mają dla mnie ogromne znaczenie. ;)
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 18:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Akt abdykacji królewskiej

Postprzez Pius IV » 09 wrz 2012, 10:43

Umiłowany synu,

Niebywałą przyjemnością było dla mnie wprowadzenie Cię w zasady dworskie :) . Tylko i wyłącznie Twój zapał, chęć i posłuszeństwo doprowadziły do tego, co udało Ci się po dziś dzień osiągnąć :) . Możesz być sam z siebie dumny, mój synu :) .
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Akt abdykacji królewskiej

Postprzez Marek Wiktorowicz » 10 wrz 2012, 14:28

Byłem nieobecny w ten weekend, ale o wszystkim zostałem powiadomiony przez posła, który mię na szczęście znalazł w realu i o wszystkim opowiedział. Zatem skoro już wróciłem: Vivat król! Vivat król-senior! Vivat Rzeczypospolita cała! :)

Jego Królewskiej Mości królowi-elektowi długich lat panowania życzę i swą wierność z miejsca deklaruję :)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 09:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Akt abdykacji królewskiej

Postprzez Karol Radziwiłł » 10 wrz 2012, 15:05

Dziękuję Ci Szwagrze! Każda taka deklaracja, świadcząca o chęci do służby Rzeczypospolitej niezmiernie mnie raduje. ;)
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 18:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Dziennika Ustaw

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron