Rzeczpospolita Cesarstwem?

Re: Rzeczpospolita Cesarstwem?

Postprzez Pius IV » 05 gru 2011, 18:28

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW
z dnia 5 grudnia Anno Domini 2011.

My, Franciszek Ferdynand I, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Inflancki, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Smoleński Siewierski i Czernihowski, wraz z przedstawicielami Narodów Rzeczpospolitej przez Posłów reprezentowanymi, widząc potrzebę ujednolicenia naszego prawa oraz zapewnienie bytu naszej Ojczyzny, postanawiamy spisać tę Konstytucję. Ustanawiamy również w tej Preambule, że Ojczyzna nasza jest dobrem wszystkich Jej obywateli i wszyscy Jej obywatele mają prawo do budowania swej Ojczyzny i nieskrępowanego działania w Rzeczypospolitej.

Rozdział I
RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

Art. 1.
1. Ustanawia się nazwę naszego kraju: Rzeczypospolita Obojga Narodów (dalej: Rzeczpospolita).
2. Rzeczpospolita jest wolnym i suwerennym państwem prawa, którego celem jest ochrona wszystkich jego obywateli i ich wolności, a także obrona nienaruszalności jego granic.
3. Zwierzchnia władza w Rzeczpospolitej należy do Cesarza i Narodu.
4. Stolicą Rzeczypospolitej jest Cesarskie i Królewskie Miasto Warszawa.
5. Symbole narodowe Rzeczypospolitej zostają przedstawione w Załączniku nr 1.
6. Walutą Rzeczypospolitej jest Denar Polski równy stu Grzywnom (1 DPL= 100 gr).
7. Hymnem Rzeczypospolitej jest "Rota" Marii Konopnickiej.
8. Językiem urzędowym Rzeczpospolitej jest język polski. Dopuszcza się jednak stosowanie w urzędach w poszczególnych prowincjach języka łacińskiego, litewskiego, rosyjskiego lub niemieckiego.

Art. 2.
1. Rzeczpospolita jest monarchią absolutną , w której Cesarz pełni władzę ustawodawczą, wykonawczą i sadowniczą. W sprawowaniu władzy Cesarza wspomagają: a) Rada Stanu - przy wykonywaniu władzy wykonawczej;
b) Senat Królewski - przy wykonywaniu władzy ustawodawczej;
c) Arbitraż Królewski – przy wykonywaniu władzy sądowniczej.

Art. 3
1. Rzeczpospolita jest krajem niepodzielnym
2. Strukturę administracyjną w Rzeczpospolitej Obojga Narodów tworzą:
- Korona Królestwa Polskiego ze stolicą w Warszawie
- Korona Królestwa Litewskiego ze stolicą w Wilnie
3. Władzę w Koronie i Królestwie Litewskim sprawuje Cesarz Rzeczpospolitej Obojga Narodów, będąc odpowiednio Królem Polski i Królem Litwy.
4. Uzupełnieniem struktury administracyjnej są miasta królewskie:
- W Koronie: Warszawa, Królewiec i Kijów,
- W Królestwie Litewskim: Wilno i Ryga.
5. Zarządcami miast królewskich są kasztelanowie, powoływani i odwoływani przez króla.

Rozdział II
PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI

Art. 4.
1. Rzeczpospolita zapewnia swoim obywatelom niezbywalne prawa:
- prawo do życia;
- prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
- prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd;
- prawo do fachowej obrony w postępowaniu przed organami aparatu państwowego;
- prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej.
2. Rzeczpospolita wprowadza następujące zakazy:
- zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
- zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie;
- zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia;
- zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych.
3. Rzeczpospolita gwarantuje swoim obywatelom następujące prawa osobiste:
- do dobrego życia;
- do rzetelnego sądu;
- do decydowania o swoim życiu;
- szczęścia;
- prawo jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się prawo innego człowieka.
4. Rzeczpospolita zapewnia swoim obywatelom następujące prawa i wolności polityczne:
- prawo do obywatelstwa;
- możliwość uczestniczenia w życiu publicznym;
- czynne prawo wyborcze - możliwość uczestnictwa w wyborach;
- bierne prawo wyborcze - możliwość kandydowania w wyborach;
- wolność zrzeszania się;
- prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji;
- prawo do składania wniosków, petycji, skarg;
- dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych;
- równy dostęp do służby publicznej.
5. Rzeczpospolita zapewnia swoim obywatelom następujące prawa socjalne:
- ochrony zdrowia;
- nauki;
- odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej;
- pomocy socjalnej;
- rozrywki.
6. Rzeczpospolita zapewnia swoim obywatelom następujące prawa ekonomiczne:
- prawo do pracy;
- prawo do własności;
- prawo dziedziczenia.
7. Rzeczpospolita zapewnia swoim obywatelom następujące prawa kulturalne:
- prawo do wolności twórczości artystycznej;
- prawo do badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników;
- prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania.

Art. 5.
1. Obowiązkiem obywatela jest wierność Cesarzowi i Rzeczpospolitej oraz troska o dobro wspólne.
2. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej.
3. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków.
4. Obowiązkiem każdego obywatela jest obrona Ojczyzny przed zagrożeniami zewnętrznymi.
5. Wszyscy obywatele są wolni i równi wobec prawa i nie mogą być dyskryminowani ze względu na rasę, płeć, język, religię, orientację seksualną, pochodzenie społeczne lub przekonania, o ile nie zakładają one krzywdzenia w jakikolwiek sposób innych obywateli.
6. Obywatelstwo można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku na mocy dekretu monarchy.

Rozdział III
PRAWO RZECZPOSPOLITEJ

Art. 6.
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w hierarchii od najwyższego do najniższego są: Konstytucja, Dekrety Cesarskie z Mocą Ustawy, Dekrety Cesarskie, Rozporządzenia Kanclerza Wielkiego, Rozporządzenia członków Rady Stanu, Ustawy Senatu Królewskiego (z możliwością ich anulowania przez Cesarza) i Zarządzenia.
2. Źródłami prawa obowiązującego w poszczególnych prowincjach są w hierarchii ważności: prawo powszechnie obowiązujące w Rzeczpospolitej, statut prowincji, dekrety namiestników, uchwały odpowiedniego organu ustawodawczego prowincji, rozporządzenia namiestników i kasztelanów.
3. Żaden akt prawa hierarchicznie niższy nie może stać w sprzeczności z aktem hierarchicznie wyższym.

Rozdział IV
CESARZ RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

Art. 7.
1. Cesarz jest monarchą absolutnym, najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
2. Cesarz czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
3. Cesarz wykonuje swoje zadania mając na względzie dobro Ojczyzny i Narodu.
4. Cesarz jest nietykalny. Może jednak zostać odwołany z urzędu poprzez detronizację, jeśli taką wolę wyrazi 90 % Obywateli Rzeczpospolitej w rozpisanym przez Kanclerza Wielkiego referendum.

Art. 8.
1. Cesarz ma prawo publicznie używać tytułu: Jego Cesarski i Królewski Majestat lub Jego Cesarska i Królewska Mość (imię władcy), z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Król Litwy, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.
2. Urząd Cesarza jest dożywotni i dziedziczny.
3. Po śmierci lub abdykacji Cesarza tron i koronę Rzeczypospolitej dziedziczy najstarszy jego syn, a w przypadku jego braku najstarszy żyjący przedstawiciel rodu Królewskiego w linii męskiej. W sytuacji braku przedstawiciela rodu Cesarsko-Królewskiego w linii męskiej prawo dziedziczenia przechodzi na córki Cesarza, a w dalszej kolejności na najstarszą żyjącą przedstawicielkę dynastii panującej.
3. W przypadku śmierci lub abdykacji ostatniego żyjącego przedstawiciela dynastii panującej, lub całkowitego zrzeczenia się przez Dom Panujący prawa do korony i tronu Rzeczypospolitej, zwołuje się Sejm Elekcyjny, na którym szlachta i arystokracja Rzeczypospolitej wybiera nowego władcę spośród siebie. Obradom Sejmu Elekcyjnego przewodniczy jako Interrex Kanclerz Wielki, a w razie jego braku lub niemożności spełnienia przez niego tej funkcji – namiestnik Królestwa Litewskiego.
4. Interrex przejmuje wszystkie uprawnienia i kompetencje Cesarza i sprawuje swój urząd do momentu wyboru nowego Monarchy.

Rozdział V
WŁADZA USTAWODAWCZA I WYKONAWCZA

Art. 9.
1. Władzę ustawodawczą pełni Cesarz. W sprawowaniu władzy ustawodawczej Cesarza wspiera Senat Rzeczpospolitej.
2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Cesarzowi oraz Senatorom Rzeczpospolitej.
3. W Senacie zasiadają:
- Cesarz,
- każdy obywatel powołany Dekretem Cesarskim na senatora.
4. Obradami Senatu kieruje Cesarz lub wyznaczony przez niego senator.
5. Kadencja senatorów – namiestników prowincji trwa do czasu pełnienia przez nich urzędu namiestnika prowincji. Kadencję pozostałych senatorów określa Cesarz w dekrecie powołującym, może ona być dożywotnia jeśli taka będzie wola Cesarza.
6. W wypadku śmierci lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu jednego z przedstawicieli, Cesarz ma prawo powołać zgodnie ze swoją wolą jego następcę.

Art. 10.
1. Władzę wykonawczą pełni Cesarz. W sprawowaniu władzy wykonawczej wspiera Cesarza Rada Stanu.
2. Na czele Rady Stanu stoi Kanclerz Wielki, powoływany i odwoływany przez Cesarza dekretem, który określa jego kompetencje i uprawnienia.
3. Kanclerz Wielki jest prawą ręką i pierwszym doradcą Cesarza.
4. Członków Rady Stanu powołuje i odwołuje w swoim rozporządzeniu Kanclerz Wielki po uzyskaniu akceptacji kandydatów przez Cesarza.
5. Kompetencje i uprawnienia członków Rady Stanu określa Kanclerz Wielki w rozporządzeniu powołującym.

Art. 11.
Pod pieczą Kanclerza Wielkiego spoczywa Dziennik Praw, który jest uzupełniany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną w rozporządzeniu.

Rozdział VI
WŁADZA SĄDOWNICZA

Art. 12.
1. Władzę sądowniczą w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w imieniu Cesarza pełni Arbitraż Królewski.
2. W skład Arbitrażu Królewskiego wchodzi Wielki Arbiter Królewski oraz Arbitrzy.
3. Wielkiego Arbitra Królewskiego oraz Arbitrów powołuje w swym dekrecie Cesarz spośród osób, które posiadają uprawnienia sędziowskie i prawo wykonywania zawodu.
5. Kadencję Wielkiego Arbitra Królewskiego oraz pozostałych Arbitrów określa Cesarz.

Art. 13
1. Arbitraż Królewski jest niezależny i niezawisły.
2. Arbitraż Królewski spełnia również funkcje Prokuratury.
3. Arbitraż Królewski rozstrzyga spory między obywatelami w oparciu o obowiązujące prawo.
4. Arbitraż Królewski czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji oraz praw przez urzędników państwowych i osoby prywatne.

Art. 14
1. Cesarz pełni kontrolę nad pracą Arbitrażu Królewskiego i jest najwyższym interpretatorem prawa w Rzeczpospolitej.
2. Od wyroków i postanowień Arbitrażu Królewskiego przysługuje w terminie trzech dni prawo odwołania do Cesarza.
3. Cesarz rozpatrując wniesione odwołanie może zmienić wydany wyrok lub postanowienie, albo utrzymać je w mocy.
4. Cesarz ma prawo łaski, może uchylać wydane wyroki Arbitrażu Królewskiego.

Rozdział VII
ZAKOŃCZENIE

Art. 15.
1. Zmiany w Konstytucji może wprowadzić jedynie Senat Rzeczpospolitej za zgodą Cesarz Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Art. 16.
1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez Cesarza.
2. Tracą moc prawną wszystkie akty prawne niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Obojga Narodów, oraz poprzednia wersja Konstytucji.
/-/
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Rzeczpospolita Cesarstwem?

Postprzez Pius IV » 05 gru 2011, 18:29

Czy Panowie Senatorowie dostrzegają jakieś błędy/omyłki/literówki :)?
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Rzeczpospolita Cesarstwem?

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 05 gru 2011, 19:56

Wasza Królewska Mość
Chciałem zwrócić uwagę, że pytanie w referendum było zadane
Czy jestemś za Cesarstwem
Jest 50 do 50 % więc nie ma większość za. Zgodnie z logiką prawa obywatele wypowiedzieli się przeciw
Proszę zwrócić uwagę, że 50 % jest przeciwna wprowadzeniu Cesarstwa.
Czy Ci którzy są przeciwni mają rozumieć, że Wasza Królewska Mość nie ma zamiaru liczyć się z ich zdaniem ?
Przypominam, że odejście od XVII wieku nie było konsultowane z obywatelami i zwolennicy wejścia w XXI w. mówili, że dzięki zmianom przyjda nowe osoby te jednak nie przyszły, a raczej conajmniej 1 osoba odeszła.
Czy Wasza Królewska Mość nie boi się że odejdą nastepni ?
pozdrawiam
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2059
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Rzeczpospolita Cesarstwem?

Postprzez Karol Radziwiłł » 05 gru 2011, 20:40

Aleksander Trzaska-Chojnacki napisał(a):Czy Wasza Królewska Mość nie boi się że odejdą nastepni ?
pozdrawiam


Wydaje mi się, że jeżeli Jego Królewska Mość obawiałby się tego to nie proponowałby nowej Konstytucji. :)

Co do projektu Konstytucji:

,,Art. 3
2. Strukturę administracyjną w Rzeczpospolitej Obojga Narodów tworzą:
- Korona Królestwa Polskiego ze stolicą w Warszawie
- Korona Królestwa Litewskiego ze stolicą w Wilnie"

Proponowałbym:
,,Art. 3
2. Strukturę administracyjną w Rzeczpospolitej Obojga Narodów tworzą:
- Korona Cesarstwa Polskiego ze stolicą w Warszawie
- Korona Królestwa Litewskiego ze stolicą w Wilnie"

Monarcha byłby Cesarzem Cesarstwa Polskiego oraz Królem Królestwa Litewskiego.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 18:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Rzeczpospolita Cesarstwem?

Postprzez Pius IV » 05 gru 2011, 20:52

Mości Chojnacki.
Jestem prawnikiem, co więcej: prof. dr hab. na 4 lub 5 uniwersytetach mikroświata, przewodniczę Składowi Orzekającemu Trybunału Sprawiedliwości Organizacji Polskich Mikronacji, jestem kierownikiem Misji Dyplomatycznej Organizacji, mam 3 letnie doświadczenie w interpretacji prawa jako Wielki Inkwizytor w PKR, Prezes Sądu Najwyżeszego w Skarlandzie, Wielki Arbiter Królewski w RON. Czy sądzi Waszmość, że interpretacja prawna przeze mnie może być nieuzasadniona i że nie znam logiki prawa, napisawszy 5 rozpraw profesorskich i wykształciwszy kilkunastu studentów ;)? Przykro mi, że takie zdanie padło. Jednakże... Ad meritum.

Wymagane kworum zostało osiągnięte. A dlaczego? Już tłumaczę.
Monarchia absolutna ma to do siebie, że decydujący głos w każdej sprawie leży zawsze w gestii monarchy. Jeśli referendum pokazało wynik 50% vs. 50% to wcale nie świadczy o "przewadze" - w myśl logiki Waszej Mości - osób przeciwnych. Wtedy równoważą się interesy zarówno przeciwników, jak i zwolenników kwestii aspektu referendum. Jako, że wynik zrównoważył się, powołując się po raz enty na na dogmat monarchii absolutnej, jako monarcha miałem prawo uznać, która strona zostanie wprowadzona. Twierdząc zaś, że moja decyzja oznacza "nie liczenie się ze zdaniem przeciwników" jest nieuzasadniona, ponieważ, gdybym stanął po stronie przeciwników, to zwolennicy zarzucili by mi z kolei nie stanięcie po ich stronie. Poza tym, nie liczmy na rychły wzrost liczby obywateli. Rzeczpospolita stoi w epicentrum reform. Nie dokonano pełnego unowocześnienia się kraju. Wszystko jest w trakcie prac. Dopiero, kiedy ZACHOWAWSZY KULTURĘ XVII WIECZNEJ RON wprowadzimy zaproponowane przez Senat reformy, będziemy mogli poinformować o tym prasę międzynarodową i wszystkie organizacje, których głos może przysporzyć nam obywateli. Musimy najpierw "dopiąć wszystko na ostatni guzik" i podać to do "konsumpcji" opinii międzynarodowej, zaś dopiero potem oczekiwać rezultatów. Jeśli reformy się nie sprawdzą, i rola Cesarstwa dalej będzie leżała w niesmaku u Waszej Mości, to pamiętajmy, że żyjemy w mikroświecie, i tutaj reformy nas nic nie kosztują, i że zawsze możemy je cofnąć. Cesarstwa jeszcze nie próbowano, nie znamy jego rezultatów, stąd moja subiekcja za jego sprawą. Jeśli się nie sprawdzi, jak już mówiłem, reformy zawsze można cofnąć. Obywatele zaś wierni Rzeczpospolitej na pewno jej nie opuszczą. Tutaj zaś myślę o wszystkich Senatorach - zasiadając bowiem w naczelnym organie reprezentowania interesów publiki przed Monarchą, posiadają oni pełne zaufanie zarówno moje, jako Króla, ale i Narodu, który ich desygnował. Stąd pokładam w Senacie wielką nadzieję i proszę o pomoc we wdrażaniu reform. To czas wielkiej próby. Senat, to śmietanka Rzeczpospolitej i to ona ma obowiązek realizacji wszystkich zagadnień, mogących wpłynąć na polepszenie bytu naszego kraju. Stąd też, jak już mówiłem po wielokroć - reformy, gdy się nie sprawdzą, zawsze możemy cofnąć. Zaś nigdy nie warto się poddawać i nie próbować rozkręcić kraju tak, by stał się atrakcją dla obywateli v-świata.

Liczę na pomoc, Mości Chojnacki i sądzę, że będę mógł na Waszej Mości, jak i na reszcie Panów Senatorów polegać. Jeśli się nie powiedzie, wycofamy nasze pomysły. Nie warto jednak się poddawać i należy próbować wszystkiego.


Co Ekscelencje sądzą o propozycji Ekscelencji Kanclerza :)?
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Rzeczpospolita Cesarstwem?

Postprzez Henryk Horoch » 05 gru 2011, 21:04

Wydaje mi się, że w całym projekcie nie chodzi o to by Polska została cesarstwem, ale by władca Rzeczpospolitej Obojga Narodów był cesarzem.
Rzeczpospolita Obojga Narodów składała by się z Korony Królestwa Polskiego i Królestwa Litewskiego. :)
(-) gen. płk. Henryk książę HorochAvatar użytkownika
Hetman Wielki
Hetman Wielki
 
Posty: 2325
Dołączył(a): 02 gru 2010, 16:03
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1)
Krzyż Monarchii II (1) Medal Wojska (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Rzeczpospolita Cesarstwem?

Postprzez Karol Radziwiłł » 05 gru 2011, 21:19

Może warto byłoby to zmienić. :)

Bo dotychczas Polska była o ,,stopień" wyżej od Litwy.
Polska była Królestwem, a Litwa Wielkim Księstwem.
Analogicznie byłoby teraz: Polska Cesarstwem, Litwa Królestwem.
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 18:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Rzeczpospolita Cesarstwem?

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 05 gru 2011, 22:58

Wasza Królewska Mość
Panowie Senatorowie
Podtrzymuję swoje zdanie
RON jak zostanie cesarstwem nie będzie już tym samym RON-em który znamy.
Wasza Królewska Mość ma oczywiście rację, że można cofnąć, reformy, tylko czy da się cofnąc osoby które odejdą bo nie moga się znaleść w tej formule lub któreby chciałyby przyjść, ale do RON, a nie do Cesarstwa.
pozdrawiam
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2059
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Re: Rzeczpospolita Cesarstwem?

Postprzez Pius IV » 06 gru 2011, 15:25

Mości Chojnacki, jest Waść uparty bardziej niż frazeologiczne zwierzę xd.... Nie sądzę, by którykolwiek z będących tutaj obywateli zechciał opuścić Rzeczpospolitą z racji zmiany jej rangi. Jestem w stanie poręczyć głową za Mości Pana Kanclerza i za Imć Pana Hetmana, mam nadzieję, że za Waszą Mość również.
Reszta zaś "obywateli" nie działała w Rzeczpospolitej za królestwa, więc zapewne ich zdanie w tej sprawie nie będzie brane pod uwagę. Jeśli ktokolwiek szukał KOPII RON z podręczników do historii, to mógł ją znaleźć 3 lata temu. Jeśli by tacy byli, to RON opiewałoby w nowych obywateli. Póki co, to tak nie jest i nic nie wskazuje na to, by miało tak być :). Zamykam już temat przejścia Rzeczpospolitej w Cesarstwo. Decyzja została podjęta.


Ad meritum.
Mnie się obie propozycje podobają :D.
Zatem zróbmy wewnętrzny sondaż :).
Pana Chojnackiego również proszę o oddanie głosu do wyznaczonych poniżej, najlepszych dla siebie opcji lub o prezentację własnej nazwy nowego państwa :).

No to tak:

1. Cesarstwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, z Królestwem Polskim i Królestwem Litewskim (innowacja Mości Pana Hetmana).
2. Cesarstwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, z Cesarstwem Polskim i Królestwem Litewskim (pomysł Mości Pana Kanclerza .... Wydaje mi się nieco przybliżony do MAW :)).

Głosujemy :)!
/-/Sanctitas Vestra Pius IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Avatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Rzeczpospolita Cesarstwem?

Postprzez Aleksander Trzaska-Chojnacki » 06 gru 2011, 17:08

Wasza Królewska Mość
Panowie Senatorowie
Jako przysłowiowy uparty osioł jestem przeciwko oby wnioskom
pozdrawiam
Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg


ObrazekAvatar użytkownika
Hetman Polny Litewski
Hetman Polny Litewski
 
Posty: 2059
Dołączył(a): 12 gru 2010, 11:20
Medale: 17
Order Virtuti Militari II (1) Order Virtuti Militari III (1) Order Zasługi RON II (1)
Order Zasługi RON III (1) Order Zasługi RON IV (1) Order Zasługi RON V (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Monarchii II (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Inflant (1) Gwiazda Mołdawii (1)
Godności Kancelaryjne: Hetman Wielki
Tytuł: 10. Wojski

Poprzednia stronaNastępna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron