Strona 1 z 1

Akt unii polsko- litewskiej

PostNapisane: 13 kwi 2014, 08:38
przez August Medycejski
AKT UNII KORONY KRÓLESTWA POLSKYEGO I WIELKIEGO XIĘSTWA LITEWSKYEGO

Obrazek

W imię Pańskie. Amen.


Ku wiecznej pamięci sprawy niżej opisanej. My, prałaci i panowie, rada tak duchowna, jako i świecka, a także posłowie ziemscy Korony Polskiej, na tym walnym a z pany radami i posły i inszymi stany Wielkiego Księstwa Litewskiego spolnym warszawkim sejmie będące posłowie ziemscy, tak swemi, jako innych kolegów swych na ten czas nie będących imieniem na ten to sejm walny od wszech stanów a wszego rycerstwa na sejmikach powiatowych województw i ziem przerzeczonych obrani, a tu zupełną, z dostateczną mocą i poruczeniem zupełnym przysłani, i wszytka insza szlachta, obywatele Korony Polskiej tak tu w Warszawie będący, jako nie będący, których jednak chuć i wola do tych niżej opisanych rzeczy jest nam dobrze z sejmików powiatowych, które ten sejm walny warszawski uprzedzili, wiadoma, tak jakoby się tez tu właśnie imiona ich wszystkich włożyły i pieczęci zawiesiły.

Oznajmujemy tym to listem naszym wszem ninie i na potym będącym ludziom, do których jeno wiadomości ten list nasz przydzie, iż my mając ustawicznie przed oczyma powinność naszą przeciw ojczyźnie swej sławnej Koronie Polskiej, którejśmy wszystkę poczciwość, ozdobę, pożytek pospolity a najwięcej umocnienie od niebezpieczeństwa tak wnętrznego, jako zewnętrznego opatrzyć powinni, bacząc też przy tym i przed oczyma mając chwalebny a obojemu narodowi bardzo należny związek i społeczność, przez przodki swe nigdy z obywatelami na on czas Wielkiego Księstwa Litewskiego na wieczne czasy niejako zatrudnioną, zawżdy tak my, jako przodkowie nasi o tem myślili i pany swe, tak sławnej pamięci Augusta, jako i szczęśliwie na ten czas obiema narodom, polskiemu i litewskiemu, panującego pana a pana Augusta Ludwika króle polskie przez niemały czas upominali i prośbami naszemi do tego wiedli, aby nam z powinności swej pańskiej a królewskiej jako zwierzchni a jedni obudwu narodów panowie do egzekucjej a skutku tak spisów spolnych, jako i innych praw i przywilejów naszych, które na ten związek i na tę społeczność z pany i ziemiami Wielkiego Księstwa Litewskiego jeszcze od pradziada JKMości, także za obecnego króla, my z Wielkim Księstwem Litewskiem mamy, z łaski a zwirzchności swej dopomóc, a to, co się z tej społeczności wykroczyło, w swą rezę wstawić raczyli zwiódłszy nas z pany radami i innemi stany Wielkiego Księstwa Litewskiego spolnie na jedno miejsce do wykonania tej to chwalebnej a obojemu narodowi pożytecznej sprawy, jako o tej sprawie uniej akta i konstytucje, deklaracje i recessy sejmów po te czasy będących jaśnie omawiają. Jakoż jednak za łaską miłego Boga, który społeczność i jedność miłuje, a który królestwa, państwa i rzeczypospolite po wszystkiem świecie w osobnej swojej opiece mieć raczy, a za łaską też pana swego, szczęśliwie na ten czas nam panującego pana a pana Augusta Ludwika króla polskiego etc. wyżej mianowanego tośmy na koniec za uprzejmym staraniem swym odzierżeli, iż przodkiem w Warszawie na sejmie roku tysięcznego pięćsetnego sześćdziesiątego trzeciego złożonym, a potem w Parczewie roku tysięcznego pięćsetnego sześćdziesiątego czwartego, zjachawszy się z stany Wielkiego Księstwa Litewskiego, niemałyśmy wstępek do naprawienia tego to zjednoczenia i tej po części naruszonej uniej uczynili, namawiając między sobą z obu stron i utwierdzając artykuły do tej uniej należące. Które artykuły iż tam na on czas prze krótkość czasu i prze insze gwałtowniejsze potrzeby rzeczypospolitej obojego narodu spolonemi spisy naszemi z stany Wielkiego Księstwa Litewskiego warowane być nie mogły, przeto tego wolniejszego czasu zjechawszy się na ten sjem spolny do Lublina na dzień dwudziesty trzeci miesiąca grudnia w roku przeszłym tysięcznego pięćsetnego sześćdziesiątego ósmego, przez JKMość za zezwoleniem oboich rad polskich i litewskich złożony i do tego czasu jednostajnie dzierżany i kontynuowany, takieśmy niżej opisane traktaty i namowy między sobą uczynili, któreśmy za łaską bożą do tego końca i do tej konkluzjej za zgodnym i jednostajnem obojej strony zezwoleniem i spolnym spisaniem, ni w czym nie derogując recessowi warszawskiemu i inszym przywilejom, przywiedli. Z czego bądź Pana Boga w Trójcy jedynemu chwała wieczna, a królowi JMości z łaski bożej panu a panu Augustowi Ludwikowi dzięka nieśmiertelna, zacnej też Koronie Polskiej i Wielkiemu Księstwu Litewskiemu sława i ozdoba na wiekuiste czasy.

Naprzód, iż aczkolwiek były stare spisy przyjacielstwa, sprzymierzenia, pomnożenie i lepszy sposób rzeczypospolitej, tak Korony Polskiej, jako Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyniące etc., wszakoż iż się nieco w nich widzi być różnego od dobrego i szczerego braterstwa dufania, przeto dla mocniejszego spojenia spolnej i wzajemny miłości braterskiej i w wiecznej obronie obudwu państw społecznej, niewątpliwej wiary braterskiej, czasy wiecznemi ku chwale bożej, JKMości, z wiecznem podziękowaniem godnej sławie i tychże obudwu nazacniejszych, polskiego i litewskiego, narodów i też ku rozszerzeniu niezmierzonej i wiecznej czci, ozdobie, okrasie, zmocnieniu, uczciwości, zacności i majestatu spolnego wiecznemu rozszerzeniu, one stare sprzymirzenia ponowili i umiarkowali w tym wszystkiem jako niżej opisano.

Iż już Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna ale jedna spolna Rzeczpospolita, która się z dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła po wszeczasy.

Obrazek

/-/ August Ludwik II, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski,
Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki,
Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.
a także Książę Bari i Salty

/-/Umiłowana Córa kurlandzkiej ziemi,
Księżna Kurlandii
Aleksandra Dorota z rodziny Zamoyskich

/-/ Andream von Salza
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej
Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

/-/ Eryk Waleński
herbu Przyjaciel
Marszałek nadworny

/-/ Wawrzyniec Piotr Medycejski
Arcybiskup i metropolita gnieźnieński,
książę Siewierski i Warmiński etc, etc.