Strona 1 z 1

KSW 4/2015 o ordynacjach mówiąca...

PostNapisane: 04 lut 2015, 17:25
przez Marek Wiktorowicz
KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA IV MIESIĄCA II ANNO DOMINI MMXV O ORDYNACJACHMy, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I.
Dla zwiększenia gloryi wielkich rodów Rzeczpospolitą zamieszkujących, a przezpieczności jej strzegących od pokoleń, postanawiamy o wprowadzeniu szczególnego rodzaju majątków ziemskich, to jest ordynacji, oraz o szczególnych zasadach dziedziczenia majętności ziemskich.

II.
Ordynacje tworzy i znosi seym, a sprawę przedkłada mu zainteresowany szlachcic. Takoż seym jeno ordynacje likwiduje, jeśliby żaden krewniak właściciela weta nie podniósł.

III.
O utworzenie ordynacji petycję składając, szlachcic przedkłada seymowi projekta statutu, któren zasady sukcesyi ordynata określa, nazwę ordynacji, spis majątków do ordynacji włączanych, gwarancje dla mieszczan i chłopów na jej terytoriach, a takoż określenie jej granic, słowne i, jeśliby szlachcic pragnął, na mapie kreślone.

IV.
Na terytorium ordynacją objętych nikt prócz ordynata majątków kupować nie śmie.

V.
Minimalnym obszarem ordynacji jest obszar 3000 kilometrów kwadratowych Jednocześnie ustanawiamy cenę za kilometr kwadratowy ordynacji na poziomie 20 dpl.

Zmieniony zapisem KSW z dnia miesiąca października ADMMXVIII
wcześniejsze brzmienie artykułu:

Koszt zaś założenia ordynacji zależnym będzie od jej wielkości i wyniesie 1 denar za 34 hektary, przy czem ordynacja nie mniejszą być może jak 1 700 000 hektarów licząca.


VI.
Ordynacja własnością jest każdorazowego ordynata. Jednakowoż pokolenia całe na bogactwo familii pracowały, a więc i na oną ordynację, a zatem ordynat obowiązki ma specjalne wobec tych, co jego nazwisko noszą lub nosili przed zamążpójściem: jeśliby mianowicie krewniak taki własnej majętności nie miał, ma prawo przebywać we wskazanym dworze, pałacu, zamku lub twierdzy ordynacji, a wskazania tegoż ordynat dokona. Ponadto jeden folwark wraz z wsiami, na których jest osadzony, pod zarząd tegoż krewniaka oddany zostanie i on z niego dochody pobierać będzie, a folwark ów takoż ordynat wskaże. Jeśliby zaś hojnością chciał się wykazać, większą część ordynacji krewniakowi powierzyć może w zarząd.

VII.
Ordynacja jedną chorągiew, lubo kompanię, baterię czy rotę, na każde 17 000 hektarów wystawić musi.

VIII.
Jako że majętność ziemską posiadając szlachcic znaczenia nabiera, przeto w razie, gdyby panem obcej ziemi ostał lubo rząd powierzonym mu u postronnych został, tedy każden szlachcic, który dobro Ojczyzny zagrożonym widzi, do seymu wnieść może, ażeby ten nakazał szlachcicowi onemu zarząd nad majątkiem ustanowić lub majątek ów sprzedać. Szlachcic taki sam decyzję podejmie, cóż uczynić, oraz czy i jak zarządcę nagrodzić.

IX.
Takoż i dziedziczenie wszelkiej majętności obwarowane będzie szczególnymi prawami. Wszelkie majątki równo między synów zmarłego dzielone będą, krom ordynacji, które własnym reżymem rządzić się będą. A jeśliby szlachcic miał krewnych poza Rzeczpospolitą, miesiąc po jego śmierci wyznaczony im będzie, aby który do Rzeczypospolitej przybył i szlachectwo uzyskał. Jeśli przybędzie kilku - majątki podzielone zostaną; jeśli nikt nie przybędzie, majątki Skarb Królewski przejmie, a ordynacje rozwiązane zostaną.

X.
Inkszych ponad te ograniczeń w posiadaniu a dziedziczeniu ziemskich dóbr mieć nie chcemy, toteż wszelkie inne prawa, pisane alibo zwyczajowe, z powyższymi sprzeczne, nieważnymi stanowimy.

XI.
Obecne ordynacje pod tym jeno warunkiem status swój zachowają, jeśli statut ich w ciągu 14 dni Jego Królewskiej Mości przedłożony zostanie i wszystkie inne warunki powstania spełniać one będą. Aprobata szlachty na następnym seymie tedy wyrażoną być może.

XII.
Seym konstytucyę niniejszą uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.

/-/Marek Paweł I, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski,
Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.

Obrazek

/-/ August Medycejski,
książę na Uniejowie i Janowcu

/-/ Karol Radziwiłł,
Książę na Oporowie i Niedzicy
Kanclerz Wielki

/-/ Mikołaj Zawilichowski,
Wojewoda wileński i Łowczy,
Podskarbi Wielki

/-/ Sebastian von Tauer,
Hetman Wielki

/-/ Ivan Dymitr von Vincis-Kazakov,
Sekretarz Wielki

/-/ Andream von Salza
Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

/-/ Aleksandra Zamoyska,
Księżna Kurlandii

/-/ Jakob Jędrzej Iwan Wereszczyński,
Kustosz Wielki

/-/ Piotr Brochowicz,
Herold Wielki

/-/ Aleksader Trzaska-Chojancki

/-/ Krzysztof Lubomirski

/-/ Mikołaj Hrychowicz

/-/ Jan von Vincis-Kazakov