KSW 06/17 o Unii pomiedzy Rzeczpospolitą a Księstwem Urbino

KSW 06/17 o Unii pomiedzy Rzeczpospolitą a Księstwem Urbino

Postprzez Henryk Mikołaj Hrychowicz » 30 mar 2017, 19:01

KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA XXX MIESIĄCA III ANNO DOMINI MMXVII
O ZAWARCIU UNII POMIĘDZY
RZECZPOSPOLITĄ OBOJGA NARODÓW A KSIĘSTWEM URBINO


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro Rzeczpospolitej, a także by dać wyraz woli naszej, postanawiamy, co następuje:

I. Postanawiamy zawrzeć Unię pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Księstwem Urbino której to warunki określa Pakt Unii, załączony do niniejszej Konstytucyi.

II. Zlecamy Jego Królewskiej Mości ratyfikację niniejszego Paktu przez złożenie podpisu i pieczęci i zamieszczenia onego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej w terminie do siedmiu dni od dnia publikacji tej konstytucji.

III. Seym konstytucyę niniejszą uchwali, a pieczęć królewska mocy jej nada.


(-) Mikołaj I, Rex
Obrazek
(-) Sebastian von Tauer
(-) August Medycejski
(-) Jacek Ostrogski-Radzwiłł
(-) Samuel Radziwiłł
(-) Daniel January von Tauer-Krak
(-) Marek Paweł Wiktorowicz Zep
(-) Stanisław von Tauer
(-) Jakob Jędrzej Iwan Wereszczyński-Bagrat
(-) Borys von Hesling-Targersdorf
(-) Aleksander Trzaska-Chojnacki


ZAŁĄCZNIK
Pakt Unii
pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Księstwem UrbinoArtykuł I / Articolo 1
1. Postanawia się o zawarciu Unii między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Księstwem Urbino.
2. Waruje się, iż każda ze Stron zachowuje suwerenność. Na mocy niniejszego Paktu Księstwo Urbino staje się suwerenną dependencją Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która pewne uprawnienia ceduje na partnera Unii.

Artykuł II / Articolo 2
1. Z chwilą zawarcia niniejszego paktu Rzeczpospolita Obojga Narodów przejmuje prowadzenie polityki zagranicznej Księstwa Urbino.
2. Między Stronami powstaje zaś unia celna, toteż przepływ osób, towarów, usług i kapitału nie będzie napotykał przeszkód na granicach.
3. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej odnośne władze zobowiązują się, iż politykę zagraniczną prowadzić będą w sposób, który będzie miał na uwadze interesy Księstwa Urbino i ich ochronę.

Artykuł III / Articolo 3
1. Rzeczpospolita Obojga Narodów przyjmuje na siebie obowiązek protekcji nad suwerennością Księstwa Urbino. Wojska Rzeczypospolitej pozostają w obowiązku chronić przed zbrojną napaścią ziemie Księstwa Urbino jakby były integralną częścią Rzeczypospolitej.
2. Nie wyłącza to jednakże prawa Księstwa Urbino to tworzenia własnych sił zbrojnych. Przeciwnie, Księstwo siły takie stworzy, a w razie napaści na Rzeczpospolitą Obojga Narodów pozostają one w obowiązku chronić przed zbrojną napaścią ziemie Rzeczypospolitej niczym swoje własne.

Artykuł IV / Articolo 4
1. Pomiędzy Stronami powstaje unia gospodarcza. Księstwo Urbino uzyska dostęp do Systemu Gospodarczego Piast odpowiednio do swoich potrzeb dostosowanego - we własnym zakresie zaś owego dostosowania dokona.
2. Obywatele Księstwa Urbino prawo odtąd mają, aby na równi z mieszczanami Rzeczypospolitej Obojga Narodów prowadzić interesy i posiadać mienie. Jeśli zaś wskażą swą siedzibę w Rzeczypospolitej w którymś z Miast Królewskich, cieszyć się będą wszystkimi przywilejami stanu mieszczańskiego Rzeczypospolitej na równi z rdzennymi mieszkańcami Rzeczypospolitej.
3. A analogicznie, każdy obywatel Rzeczypospolitej - poddany króla Polski i wielkiego xięcia litewskiego - pozyskuje prawo, ażeby w Księstwie Urbino prowadzić interesy i posiadać mienie. Jeśli zaś wskażą swą siedzibę w Księstwie, cieszyć się będą wszystkimi przywilejami stanu mieszczańskiego w Księstwie na równi z rdzennymi mieszkańcami Księstwa Urbino.
4. Jeśliby zaś szlachta Księstwa Urbino pragnęła korzystać z przywilejów stanu szlacheckiego Rzeczypospolitej, lubo szlachta Rzeczypospolitej pragnęła korzystać z przywilejów stanu szlacheckiego Księstwa, wymagane będzie dla nich pozyskanie specjalnego patentu uznania stanu od, stosownie, władcy Rzeczypospolitej lub władcy Księstwa Urbino.
5. Ewentualne ograniczenia w uzyskiwaniu patentów uznania stanu lub prowadzenia interesów bądź posiadania mienia względem własnych obywateli może wprowadzić każda ze Stron.
6. A z obowiązku posiadania patentu wyłączeni pozostają władcy Rzeczypospolitej i Księstwa Urbino na okres, kiedy władzę oną dzierżą.

Artykuł V / Articolo 5
1. W sprawach wewnętrznych każda ze stron zachowuje pełną suwerenność. Niemożliwa jest ingerencja władz Księstwa w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej, ani ingerencja władz Rzeczypospolitej w sprawy Księstwa.
2. Jeśliby zaś powstała potrzeba utworzenia prawa, które by ingerowało w sprawy wewnętrzne drugiej ze Stron, Strona ta będzie musiała prawo owe sama u siebie implementować w sposób, jaki dla stanowienia takiego prawa jest przewidziany.

Artykuł VI / Articolo 6
1. Warunkiem zyskania mocy przez niniejszy Pakt jest wyrażenie zgody na jego zawarcie drogą konstytucji przez seym Rzeczypospolitej, oraz podpisanie go przez króla Polski i wielkiego xięcia litewskiego oraz księcia Urbino.
2. Każdorazowo przy objęciu władzy książę Urbino ma obowiązek złożenia uroczystego hołdu królowi Polski i wielkiemu xięciu litewskiemu oraz zaprzysiężenia postanowień Paktu. Jest to warunkiem korzystania przez tegoż księcia z przywilejów szlacheckich w Rzeczypospolitej.

Artykuł VII / Articolo 7
1. Strony zobowiązują się zachować podobny klimat historyczny. Zmiana tegoż wymaga uprzedniej renegocjacji Paktu.
2. Księstwo Urbino zobowiązuje się ponadto do wprowadzenia regulacji prawnych w Księstwie, które rozwiną gospodarkę kupiecką i rzemieślniczą obu Stron.

Artykuł VIII / Articolo 8
1. Rzeczpospolita Obojga Narodów przekaże odpowiednią ilość miejsca na serwerze na potrzeby stron Księstwa Urbino, które w zamian zobowiązuje się do partycypacji w kosztach utrzymania serwera.
2. Rzeczpospolita Obojga Narodów wydzieli ponadto na swym głównym forum miejsce na działy Księstwa Urbino.
3. W razie gdyby Unia wygasła w jakikolwiek sposób, Rzeczpospolita zobowiązuje się przekazać odpowiednim władzom pliki Księstwa z serwera oraz zrzut danych z bazy danych.

Artykuł IX / Articolo 9
1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć niniejszy Pakt, wydając akt rangi ustawowej w tej sprawie.
2. O wypowiedzeniu Paktu należy notyfikować drugą Stronę. Od dnia notyfikacji rozpoczyna bieg miesięczny termin wypowiedzenia, w czasie którego obywatele Stron zobowiązani są wycofać wszelkie swoje aktywa i wyzbyć się praw rzeczowych, jakie mają na terytorium drugiej Strony.
3. Wszelki majątek, jaki nie zostanie wycofany z terytorium Strony, zostaje po upływie okresu wypowiedzenia przez nią skasowany. Ekwiwalent pieniężny w pełnej wartości za ów majątek zostanie przez tę Stronę przekazany na konto państwowe drugiej Strony.
4. Niezależnie od tego Stronom przysługuje prawo rozwiązania Paktu wspólnie na innych zasadach oraz zmiany jego treści. Każdorazowo wymaga to akceptacji prawem rangi ustawy przez każdą ze Stron.

Artykuł X / Articolo 10
1. Pakt wchodzi w życie z upływem 14 dni od chwili spełnienia ostatniego z następujących warunków:
- zaakceptowania go przez księcia Urbino mocą dekretu,
- zaakceptowania go przez seym Rzeczypospolitej mocą konstytucji,
- złożenia hołdu przez księcia Urbino królowi Polski i wielkiemu xięciu litewskiego w obecności świadków spośród szlachty Rzeczypospolitej.
2. Jeśliby zaś kwestie techniczne istniały, zwłaszcza związane z przystosowaniem systemu gospodarczego lub prawa wewnętrznego, które nie mogą zostać bezzwłocznie rozwiązane zgodnie z postanowieniami Paktu, zostaną one rozwiązane w najkrótszym możliwym terminie.
Avatar użytkownika
 
Posty: 3417
Dołączył(a): 15 sty 2015, 07:12
Lokalizacja: Halicz
Medale: 11
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari I (1) Królewski Order Złotej Ostrogi (1)
Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego III (1) Medal Wojska (1)
Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gwiazda Ukrainy (1) Gwiazda Inflant (1)
Godności Kancelaryjne: .
Tytuł: 1. Wojewoda

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Konstytucje Sejmu Walnego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość