Strona 1 z 1

KSW 5/2019 o obięciu w posiadanie wysp La Palmy ...

PostNapisane: 16 gru 2019, 17:59
przez Henryk Mikołaj Hrychowicz
KONSTYTVCYJA SEYMOWA Z DNIA XVI MIESIĄCA XII ANNO DOMINI MMXIX

O OBJĘCIU W POSIADANIE WYSP LA PALMY I USTANOWIENIU NAŃ
WICEKRÓLESTWA NOWEJ KURLANDII


My, Rady Koronne i Litewskie oraz stany oboyga narodów, mając na uwadze dobro całej Ojczyzny naszej, a także dać wyraz woli naszej, postanawiamy:

I.
Usankcjonować objęcie w posiadanie przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów wysp La Palmy położonych w obrębie Antyry, nadając im status ziem zamorskich Rzeczpospolitej.

II.
Na objętych w posiadanie wyspach La Palmy ustanawiamy Wicekrólestwo Nowej Kurlandii, rządy w którym sprawować w imieniu króla polskiego będzie wicekról powoływany i odwoływany przez Sejm.

III.
Co by nie tworzyć złudnego samowładztwa czynimy wicekróla Nowej Kurlandii poddanym Króla Polski i zrównujemy w prawach i przywilejach z Marszałkiem w Koronie i Ciwumem w Wielkim Księstwie Litewskim.

IV.
Siedzibą wicekróla i głównym ośrodkiem administracyjnym Nowej Kurlandii będzie Fort Jakuba.

V.
Dla wsparcia i pomocy w administrowaniu i zarządzaniu Nową Kurlandią wicekról posiada prawo powoływać i odwoływać gubernatorów, którym będzie powierzana opieka nad wydzielonymi obszarami wicekrólestwa nazywanymi gubernatorstwami.

VI.
Na obszarze całego Wicekrólestwa Nowej Kurlandii obowiązuje porządek prawny ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej. Wicekról ma prawo wydawać dekrety, ale muszą one byś zgodne z prawodawstwem Rzeczpospolitej.

VII.
Dla obrony i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Wicekrólestwa Nowej Kurlandii zostaje powołane wojsko, a jego liczebność określa w swem rozporządzeniu hetman wielki.

VIII.
Komendę nad wojskiem stojącym w Nowej Kurlandii sprawuje regimentarz, którego powołuje i odwołuje hetman wielki. Podlega on rozkazom hetmańskim, ale jest zobligowany współdziałać z wicekrólem w sprawach obrony i zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego w całem Wicekrólestwie.

IX.
Konstytucja ta przez Seym wpierwej uchwalona, mocą pieczęci królewskiej w życie wprowadzona zostaje.

Obrazek

Obrazek

(-) Maurycy Orański
(-) Samuel Radziwiłł
(-) Hubert Szablarczyk - Hrychowicz
(-) xiążę Sebastian von Taurer
(-) Joahim von Ribertrop
(-) Karol von Tauer-Sienicki
(-) xiążę Adriano Vittorino Zep