Podpisanie Pakietu Argendańsko- Warszawskiego

Podpisanie Pakietu Argendańsko- Warszawskiego

Postprzez Karol Radziwiłł » 29 sie 2013, 14:06

Dnia dzisiejszego, wczesnym rankiem do Warszawy przyjechała Jej Królewska Mość Isabela de Medici - monarchini Królestwa Estelli Wschodniej, naszego wschodniego sąsiada. Celem wizyty było podpisanie umowy między Rzeczpospolitą a Estellą Wschodnią. W pierwszej kolejności Jej Królewska Mość zjadła uroczyste śniadanie razem z królem Karolem Józefem oraz Kanclerzem Augustem Medyceuszem (prywatnie, ojciec królowej Isabeli). W godzinach południowych nastąpiło podpisanie Pakietu Argendańsko-Warszawskiego. Tym sam zakończono proces wzajemnego uznania państw reprezentowanych, co otworzyło drogę do dalszej współpracy określonej m.in. w traktacie o pomocy militarnej. Królowa pozostanie w Warszawie do końca dnia w gościnie u króla Karola. Dnia jutrzejszego powróci do swojej ojczyzny, po drodze zwiedzi Zamek Wielkoksiążęcy w Wilnie.


PAKIET ARGENDAŃSKO- WARSZAWSKI
Rzeczpospolita Obojga Narodów od zawsze stała na straży przekonania, że przestrzegania prawa międzynarodowego jest jedną z najważniejszych ról, jaką przyszło Rzeczypospolitej odegrać na arenie politycznej. Jednocześnie Rzeczpospolita wyznaje zasadę Vox populi, vox Dei. Głosem ludu zamieszkującego terytorium sporne zwane Rohanem było proklamowanie swojej suwerenności i niepodległości, dlatego Rzeczpospolita jako pierwsza wyciąga rękę do tego młodego państwa, które właśnie teraz potrzebuje pomocy w pierwszych krokach swojej niepodległej państwowości. Rzeczpospolita Obojga Narodów i Królestwo Estelli Wschodniej postanawiają przyjąć ten pakiet traktatów, które stanowić będę w najbliższej przyszłości o stosunkach na linii Argendano- Warszawa.

TRAKTAT
O NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH I UZNANIU NIEPODLEGŁOŚCI


pomiędzy:

Królestwem Estelli Wschodniej
a
Rzecząpospolitą Obojga Narodów.


Spisany dnia XX XXXX Anno Domini 2013 w Królewskim Mieście Warszawie.

Wysokie Układające się Strony:

Jej Królewska Mość Izabela
z Bożej łaski, królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.
oraz
Jego Książęca Mość August Bierzyński de Medici,
Kanclerz Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
w imieniu Jego Królewskiej Mości Karola Józefa I
z Bożej łaski, króla Polski i wielkiego księcia Litwy etc. etc.


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I [Postanowienia Ogólne]

Art. 1
Królestwo Estelli Wschodniej i Rzeczpospolita Obojga Narodów uznają się za kraje suwerenne i niepodległe.

Art. 2.
Traktat postanawia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Estelli Wschodniej, a Rzecząpospolitą Obojga Narodów.

Art. 3.
Królestwo Estelli Wschodniej oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów postanawiają uroczyście wyrzec się przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwiązywać wszelkie zaistniałe spory poprzez rozmowy i na drodze dyplomatycznej. Obie Strony postanawiają nawiązać stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów. Pragną również wyrazić nadzieję, co do dalszej współpracy w przyszłości.

Rozdział II [Rozwiązywanie sporów]

Art. 4.
W razie zaistnienia sporu pomiędzy obiema stronami, bezzwłocznie nawiążą kontakt upełnomocnieni przedstawiciele obu stron.

Art. 5.
Strony mogą się zwrócić o mediację do państwa trzeciego lub do uznanego przez nie autorytetu. Mediacja nie wiąże jednak żadnej ze stron.

Rozdział III [Kontakty międzypaństwowe]

Art. 6.
Oba państwa reprezentuje urzędnik właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 7.
Reprezentantem każdej ze stron, na terenie państwa drugiego, jest mianowany zgodnie z prawem, Ambasador.

Rozdział IV [Ambasadorowie]

Art. 8.
Ambasadorowie obu stron muszą zostać zaaprobowani i uznani za persona grata, przez głowę państwa drugiego.

Art. 9.
Wydalenie Ambasadora z kraju, do którego został oddelegowany, następuje przez uznanie go w danym kraju za persona non grata.

Art. 10.
Ambasador nie może w kraju, do którego został oddelegowany, zostać aresztowany i postawiony przed sądem. Immunitet Dyplomatyczny chroni także majątek Ambasadora.

Rozdział V [Współpraca]

Art. 11.
Obie strony pragną dążyć do wzajemnej współpracy, której warunki uzgadniane będą i przedstawiane w formie odpowiednich traktatów międzynarodowych.

Art. 12.
Państwa zobowiązują się nie dyskryminować obywateli państw sygnatariuszy, którzy pragną działać na ich terenie.

Rozdział VI [Postanowienia Końcowe]

Art. 13.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 14.
Inne stosunki między państwami regulować będą dodatkowe umowy.

Art. 15.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 16.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc w ciągu siedmiu dni od daty wypowiedzenia. Ambasadorom, do czasu wyjazdu z państwa obcego, wciąż przysługuje jednak Immunitet Dyplomatyczny.

Art. 17.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.

Wysokie Układające się Strony:

/-/ Isabela I de Medici,
królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.

/-/Karol Józef I von Habsburg-Lothringen Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.

/-/ August Bierzyński Medycejski,
kanclerz wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów


TRAKTAT
O HISTORYCZNYM ZNACZENIU KRÓLESTWA ROHANU

pomiędzy

Królestwem Estelli Wschodniej
a
Rzecząpospolitą Obojga Narodów


Spisany dnia XX XXXX Anno Domini 2013 w Królewskim Mieście Warszawie.

Wysokie Układające się Strony:

Jej Królewska Mość Izabela
z Bożej łaski, królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.
oraz
Jego Książęca Mość August Bierzyński de Medici
Kanclerz Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
w imieniu Jego Królewskiej Mości Karola Józefa I
Z Bożej łaski, króla Polski i wielkiego księcia Litwy etc. etc.


zawierają niniejszy Trakat:

Rozdział I [Postanowienia ogóle]

Art. 1
Traktat postanawia o uznaniu historycznego znaczenia Królestwa Rohanu zarówno dla Królestwa Estelli Wschodniej, jak i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Rozdział II [Postanowienia szczegółowe]

Art. 2
Królestwo Estelli Wschodniej uznaje się za państwo - kontynuatora Królestwa Rohanu, Federacji Królestwa Rohanu, Prowincji Rohanu i Wicekrólestwa Estelli Wschodniej, oraz wszelkich innych tworów, które znajdowały się na ziemi niczyjej zwanej Rohanem. Rzeczpospolita Obojga Narodów postanawia stać na straży tego postanowienia uznając Królestwo Estelli Wschodniej za kontynuatora wszelkich tworów państwowych, które znajdowały się na terenie ziemi niczej zwanej Rohanem.

Rozdział II [Postanowienia końcowe]

Art. 3
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 4
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 5
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc w ciągu siedmiu dni od daty wypowiedzenia.

Art. 6
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.

Wysokie Układające się Strony:

/-/ Isabela I de Medici,
królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.

/-/ Karol Józef I von Habsburg-Lothringen Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.

/-/ August Bierzyński Medycejski,
kanclerz wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów


TRAKTAT
O WZAJEMNEJ POMOCY MILITARNEJ

pomiędzy:

Królestwem Estelli Wschodniej
a
Rzecząpospolitą Obojga Narodów.


Spisany dnia XX XXXX Anno Domini 2013 w Królewskim Mieście Warszawie.

Wysokie Układające się Strony:

Jej Królewska Mość Izabela
z Bożej łaski, królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.
oraz
Jego Książęca Mość August Bierzyński de Medici
Kanclerz Wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
w imieniu Jego Królewskiej Mości Karola Józefa I
z Bożej łaski, króla Polski i wielkiego księcia Litwy etc. etc.


zawierają niniejszy Traktat:

Rozdział I [Postanowienia Ogólne]

Art. 1.
Traktat postanawia o wzajemnej pomocy militarnej między Królestwem Estelli Wschodniej, a Rzecząpospolitą Obojga Narodów.

Rozdział II [Pomoc militarna]

Art. 2.
W razie zagrożenia atakiem militarnym i agresją zbrojną ze strony jakichkolwiek państw, które nie są członkami Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy militarnej.

Art. 3.
W razie zagrożenia integralności, suwerenności i niepodległości Królestwa Estelli Wschodniej lub Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze strony państw, które nie są członkami Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy militarnej.

Art. 4.
Wypowiedzenie wojny Królestwu Estelii Wschodniej lub Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez państwo, które nie jest członkiem Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa wiąże się z wypowiedzeniem wojny odpowiednio Rzeczypospolitej Obojga Narodów lub Królestwu Estelli Wschodniej.

Rozdział III [Postanowienia Końcowe]

Art. 5.
Oba państwa-sygnatariusze niniejszego paktu zobowiązują się go przestrzegać.

Art. 6.
Do Traktatu można dodawać, w razie zaistniałej potrzeby, nowe postanowienia. Aby nowe postanowienia weszły w życie konieczna jest zgoda obu państw.

Art. 7.
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszy traktat, traci on wówczas moc w ciągu siedmiu dni od daty wypowiedzenia.

Art. 8.
W razie złamania postanowień Traktatu przez któryś z rządów, Traktat traci moc prawną natychmiastowo, bez możliwości ponownego wprowadzenia go w życie bez uprzedniej ponownej ratyfikacji przez oba zainteresowane państwa.


Wysokie Układające się Strony:

/-/ Isabela I de Medici,
królowa Estelli Wschodniej, niedziedziczna hrabina Segesty etc. etc.

/-/ Karol Józef I von Habsburg-Lothringen Radziwiłł,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski etc. etc. etc.

/-/ August Bierzyński Medycejski,
kanclerz wielki Rzeczypospolitej Obojga Narodów
(-) Karol Radziwiłł
Książę na Oporowie i Niedzicy

Obrazek
Avatar użytkownika
Zmarły
 
Posty: 1136
Dołączył(a): 18 sie 2011, 19:47
Medale: 6
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari III (1)
Order Zasługi RON V (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal 100 lat niepodległości (1)
Gadu-Gadu: 37427777

Re: Podpisanie Pakietu Argendańsko- Warszawskiego

Postprzez August Medycejski » 29 sie 2013, 17:59

Ja od siebie dodam, że niezwykle cieszę się z faktu, że podpisaliśmy te traktaty, z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, ale i jej nowego i niepodległego sąsiada. Liczę na rozwój stosunków dyplomatycznych i pokój na naszej wschodniej granicy :)
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 1991
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: .
Wykształcenie: Profesor historii

Re: Podpisanie Pakietu Argendańsko- Warszawskiego

Postprzez Isabela de Medici de Caleya » 16 gru 2013, 20:36

Argendano 16. grudnia Roku Pańskiego 2013

Obrazek

Do Króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jego Królewskiej Wysokości Augusta Ludwika


Dwór Królewski Jej Wysokości Isabeli I i Dyrektoriat powołując się na umowy międzynarodowe podpisane przez Królestwo Estelli Wschodniej i Rzeczpospolitą zwracają się do Jego Wysokokości z prośbą o przekazanie budynku pod Poselstwo Królestwa Estelli Wschodniej w Rzeczypospolitej

Jednocześnie wyżej wymienione organy władzy państwowej Królestwa Estelli Wschodniej pragną pogratulować Jego Wysokości koronacji. Jesteśmy niezywkle dumni z faktu iż ród Medyceuszy do którego należą monarchowie Obu Szanowanych Państw panuje na tronie kolejnej z monarchii Vaarlandu.

Estella Wschodnia pragnie wyrazić także niesłabnąca od samego początku chęć dalszej współpracy

Podpisała
Obrazek
Jej Wysokość Isabela I de Medici de Caleya, królowa Estelli Wschodniej 

Re: Podpisanie Pakietu Argendańsko- Warszawskiego

Postprzez August Medycejski » 17 gru 2013, 09:57

Obrazek


Jego Królewska Mość
August Ludwik II,
z Bożej łaski i woli Narodu,
król Polski, wielki książę Litewski etc. etc.

Do Jej Królewskiej Mości
Izabeli de Medici de Caleya,
królowej Estelli Wschodniej etc. etc.


Wasza Królewska Mość!
Najdroższa Córko!


Pragniemy z całego naszego serca podziękować za ciepłe słowa i gratulacje, jakie Wasza Królewska Mość oraz Dyrektoriat przesyłają nam w swym liście.

Co tyczy się budynku poselstwa, został on już wybrany i znajduje się w tym miejscu.

Z wyrazami estymy,

Spisano i pieczęcią opatrzono dnia XVII grudnia Anno Domini MMXIII w Warszawie


/-/ August Ludwik II, Rex et Magnum Dux


Obrazek
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
Wojewoda
Wojewoda
 
Posty: 1991
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Godności Kancelaryjne: .
Wykształcenie: Profesor historii


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Archiwum Państwowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości