Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Postprzez Hieronim Sieniawski » 20 lip 2017, 20:33

Wasza Magnificencjo!
Zachęcony przez Jego Eminencje Alberta Orańskiego oraz Jego Ekscelencję Paolo de Medici postanowiłem zastosować swoją wiedzę w praktyce i przygotować rozprawę problemową, którą przedstawiam na naszym Prześwietnym Uniwersytecie. Jednocześnie wnoszę o nadanie mi na jej podstawie stopnia naukowego doktora prawa w specjalności prawa kanonicznego. Pokornie proszę o wyrozumiałość oraz zapraszam społeczność akademicką do udziału w dyskusji dotyczącej tak ważkiego dla przyszłości Kościoła problemu.


Cum debita reverentia,
ks. Hieronim Sieniawski
Czy Wilhelm Orański jest duchownym? Studium prawne statusu personalnego w Kościele Rotryjskim
ks. Hieronim Sieniawski


I. Wstęp
W swojej pracy, na podstawie tekstów prawnych promulgowanych przez patriarchów II Państwa Kościelnego oraz późniejszych, postaram się rozstrzygnąć, postawiony w temacie rozprawy, problem dotyczący statusu personalnego Wilhelma Orańskiego (obecnie Bonifacego), który jest kluczowym dylematem dla funkcjonowania Kościoła i ważności konklawe, trwającego de facto pomiędzy 24 a 27 kwietnia 2017 roku.


II. Zarys biografii Wilhelma Orańskiego (według Micopedii oraz informacji pozyskanych na forum Państwa Kościelnego Rotria)
Wilhelm Orański (właściwie Willem Johannes van Oranje Nassau) to syn Alberta II oraz wnuk Alberta I, założyciela Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, obecnie duchownego Kościoła. Za ojczyznę omawianej postaci można uznać Państwo Kościelne Rotria, gdzie zarejestrował się na forum dyskusyjnym jako Basilio Calabrese. W maju 2015 otrzymał godność biskupią od antypatriarchy Aleksandra IV, a w sierpniu został przysposobiony do familii Orańskich-Nassau. Następnie porzucił stan duchowny, by 18 października zasiąść na tronie Zjednoczonego Królestwa Niderlandów. Najbardziej interesujący w biografii Wilhelma Orańskiego jest jednak wątek matrymonialny. Młody monarcha zaręczył się z Fleurą de Tourville, a związek małżeński zawarł już 6 grudnia przed duchownym Kościoła Rotryjskiego, Nicolasem Drederem. 9 maja 2016 roku poprosił Leona III o przywrócenie do stanu duchownego, co patriarcha usankcjonował dzień później, wydając motu proprio o nominacji biskupiej. Warto zwrócić uwagę na budzące wątpliwości prawne brewe z 8 maja, gdzie Leon III swoją autorytatywną decyzją orzeka stwierdzenie nieważności małżeństwa Wilhelma z Fleurą. Później kariera Orańskiego potoczyła się już szybko - uzyskał godność kardynalską, by w kwietniu 2017 zasiąść na stolicy św. Pawła.


III. Prawny wymóg celibatu dla kandydatów do stanu duchownego
Elementarnym dokumentem II Rotrii, który regulował kwestie związane z przynależnością do kleru była Bulla Alexandrina Aleksandra III oraz Kodeks Prawa Kanonicznego Piusa III, który nie zachował się do chwili obecnej. Warto jednak dodać, iż Kodeks Prawa Kanonicznego oktrojowany przez Piusa V dnia 30 stycznia 2016 zawiera identyczne rozwiązania prawne, z powodu pochodzenia obu aktów od realnego Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II (dlatego przez analogię będę odwoływał się do Codicis Pii V).
IIIa) Bulla Alexandrina
Artykuł 2 ustanawia stopnie duchownych w następującej hierarchii starszeństwa - episkopat, prezbiterat, diakonat (który jednak z racji możliwości uchylenia celibatu nie może być traktowany jako warstwa przynależąca w pełni do kleru - ust. 3). Bulla Sacerdotes Domini - sukcesor Alexandriny - modyfikuje stan prawny tak, iż diakon zobowiązany jest bezwzględnie do zachowania celibatu i jedynie przez łaskę patriarchy może ważnie przystąpić do sakramentu małżeństwa, co przełożyło się na usunięcie klauzuli o niemożności postrzegania diakonów jako w pełni oddanych stanowi duchownemu. Dokonana modyfikacja konstytuuje istotność kryterium zachowania bezżeństwa przez kandydatów do kleru - zatem jest ono warunkiem sine qua non, by mówić o ważnej oraz godziwej nominacji na diakona, prezbitera czy biskupa (oczywiście poza przypadkiem udzielenia dyspensy).
IIIb) Kodeks Prawa Kanonicznego Piusa V
Kanon 37 wyraźnie określa, że duchowni zobowiązani są do zachowania wieczystej wstrzemięźliwości i celibatu, co tworzy przeszkodę oraz potwierdza niekompatybilność kapłaństwa z małżeństwem w doktrynie, a także prawie Kościoła Rotryjskiego. Bardziej interesujący jest jednak rozdział VIII Kodeksu Prawa Kanonicznego, który referuje nieprawidłowości do przyjęcia nominacji kapłańskiej. Pkt. 1 kan. 83 jako przeszkodę zwyczajną (z nadania kościelnego) ustala, że godności kapłańskiej nie może przyjąć żonaty mężczyzna. Kanon 85, natomiast, stwierdza nieważność ex lege nominacji wydanych pomimo istnienia przeszkody.


IV. Nieskuteczność brewe Leona III o stwierdzeniu nieważności małżeństwa Wilhelma Orańskiego oraz Fleury de Tourville
Jak już wspomniałem, Leon III dnia 8 maja 2016 roku wydał brewe o stwierdzeniu nieważności małżeństwa Wilhelma Orańskiego oraz Fleury de Tourville, które zostało zawarte 6 grudnia 2015 roku przed Nicolasem Drederem, zgodnie z wymogami Ceremoniału Kwirynalskiego, wprowadzonego na Soborze trydenckim II.
IVa) Szafarz
Leon III w omawianym brewe odnotował, iż szafarzem małżeństwa był Nicolas Dreder. W doktrynie Kościoła łacińskiego szafarzami małżeństwa są sami narzeczeni, wyrażający konsens (zgodę) według zatwierdzonej przez Kościół formuły (consensus facit nuptias), duchowny jest zaś jedynie świadkiem. Zatem już trzon argumentacji patriarchy, dotyczący stwierdzenia pro nullitate opiera się na błędnym założeniu.
IVb) Ekskomunika Nicolasa Dredera
Według Leona III, asystujący przy zawieraniu małżeństwa, Nicolas Dreder podlegał karze ekskomuniki za przestępstwo schizmy. Moim zdaniem to zbyt śmiałe stwierdzenie, ponieważ takowa kara nigdy nie została zadeklarowana Drederowi przez legalnego patriarchę czy nawet uzurpatora. W okresie po przewrocie w Państwie Kościelnym pozostał duchownym, który legalnie sprawował swoje uprawnienia, wynikające z nominacji kapłańskiej, ponieważ została ona wydana jeszcze przez prawowitego patriarchę (za czasów II Rotrii), posiadającego sukcesję oraz mandat powierzony przez kolegium kardynałów. Z prawnego punktu widzenia utracił on swoją godność dopiero na mocy Bulli Resurrexit, sicut dixit, oktrojowanej 9 grudnia 2015 roku przez biskupa Ksawerego Berdena. Zatem Nicolas Dreder przez cały ten czas zawieruchy prawnej (de facto stanu nadzwyczajnego w Kościele) zachował legalność w sprawowaniu czynności kapłańskich z punktu widzenia prawowitej władzy, a także antypatriarchów. By mówić o zaciągnięciu ekskomuniki latae sententiae przez Dredera za przestępstwo schizmy, musiałby on walnie przyczynić się do obalenia regenta, a nie być jedynie biernym świadkiem tamtych wydarzeń - nulla poena sine culpa.
IVc) Proces czy autorytatywna decyzja?
Realnie, jedyną drogą do stwierdzenia nieważności małżeństwa zawartego w Kościele katolickim jest proces, który ogranicza ryzyko popełnienia błędu związane z wydaniem decyzji administracyjnej. Postępowanie sądowe to droga, na której sędzia ma dojść do najwyższego wymiaru pewności moralnej, iż konkretne małżeństwo zostało zawarte nieważnie. W mojej opinii organem kompetentnym do rozważania tego typu spraw w Kościele Rotryjskim jest Kongregacja Świętej i Powszechnej Inkwizycji, której prawo kanoniczne nadaje status najwyższego ciała władzy sądowniczej w sprawach państwowych oraz eklezjalnych (kan. 65). Jednak z racji braku regulacji bezpośrednio określających kompetentną jednostkę do rozważania spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa możemy przyjąć, iż patriarcha poprzez decyzję administracyjną (brewe) mógł samodzielnie orzec w tej sprawie. Uważam, że akt ten jednak nigdy nie zyskał mocy prawnej, ponieważ sam patriarcha we wnioskowaniu opierał się na nieprawdziwych przesłankach, które w znacząco zaburzyły odtworzenie momentu in fieri małżeństwa Wilhelma Orańskiego i Fleury de Tourvill. Wykazane przeze mnie błędy (stanowiące całość uzasadnienia decyzji patriarchy) przynależą do istoty małżeństwa w rozumieniu Kościoła, więc Leon III (jako iudex) nie był w stanie uzyskać, niezbędnej do legalnego rozstrzygnięcia, najwyższej pewności moralnej.


V. Patriarcha w rotryjskim systemie prawnym
Patriarcha to zwierzchnik Państwa Kościelnego Rotria oraz jednocześnie przywódca duchowy Kościoła. Już Bulla Exsurge Domine (ustawa zasadnicza II Państwa Kościelnego Rotria) promulgowana przez Innocentego III 26 lutego 2012 roku w pkt. 1 art. 14 stwierdza, że patriarcha to najwyższy przedstawiciel władzy duchowej i świeckiej. Wynika z tego, iż każdorazowy patriarcha musi być równocześnie duchownym (prezbiterem, biskupem) Kościoła Rotrii, więc ustrój Państwa Kościelnego można scharakteryzować jako teokrację, o czym świadczy art. 12 tejże Bulli Exsurge Domine, dotyczący integralności strukturalnej Kościoła z państwem. Tożsame rozwiązania (z wyjątkiem omówionej zmiany statusu diakonów) powiela Bulla Super Universas nadana przez Aleksandra IV 2 stycznia 2016 roku, a która stoi u podstaw ustroju III Państwa Kościelnego Rotria oraz samego Kościoła.


VI. Podsumowanie i wnioski
W niniejszej rozprawie, która jest studium prawnym statusu personalnego Wilhelma Orańskiego wykazałem, że nie jest on duchowym Kościoła Rotryjskiego, ponieważ jego małżeństwo z Fleurą de Tourville nadal trwa (małżeństwo jako takie zostało zawarte legalnie oraz cieszy się przywilejem favor iuris). Kardynalne błędy w dokumencie stwierdzającym nieważność tego małżeństwa znacząco zaburzyły, a wręcz uniemożliwiły Leonowi III wydanie obiektywnej opinii w tej sprawie. Zatem wszystkie decyzje podjęte przez Wilhelma Orańskiego jako prezbitera, biskupa, kardynała czy patriarchę (Bonifacego) nigdy nie uzyskały mocy prawnej, a sam obecny pontyfikat tworzy niebezpieczne zjawisko fikcyjnej rzeczywistości. W mojej opinii skuteczniejsze niż wydanie opinii dotyczącej ważności małżeństwa byłoby udzielenie dyspensy od przeszkody małżeństwa dla przyjęcia nominacji kapłańskiej - niestety tak się nie stało, a obecnie czarna dziura ułudy prawnej zatoczyła zbyt szerokie kręgi, by można problem zignorować. Pragnę dodać, że moim zdaniem należy jak najszybciej zwołać konklawe oraz dopilnować, by następca Bonifacego sanował i swoim autorytetem potwierdził wszystkie decyzje Wilhelma Orańskiego, aby zachować Kościół od kryzysu legitymizacji władzy.


Bibliografia:
1) Nota biograficzna Wilhelma Orańskiego na Micropedii
2) Bulla Alexandrina
3) Kodeks Prawa Kanonicznego Piusa V
4) Brewe Leona III o stwierdzeniu nieważności małżeństwa Wilhelma Orańskiego z Fueurą de Tourville
5) Ceremoniał Kwirynalski
6) Bulla Resurrexit, sicut dixit
7) Bulla Exsurge Domine
8) Bulla Super Universas 
Posty: 791
Dołączył(a): 26 sty 2016, 21:41
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Order Zasługi RON VI (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Postprzez Marek Wiktorowicz » 22 lip 2017, 17:20

Praca iście interesująca, Mości Panie Henryku :)
Pozwolimy sobie na zadanie kilku pytań - jest to wszak interesujący problem prawny. Ufamy, że Mości Pan zaspokoi Naszą ciekawość.

Czy jakikolwiek akt prawny statuuje warunki stwierdzenia nieważności małżeństwa czy też żaden akt prawny się do tego nie odnosi? Jeśli bowiem żaden akt prawny nie reguluje tej materii, a o nieważności małżeństwa orzekł Patriarcha na mocy swego statusu jako głowy Kościoła (czyli niejako domniemania kompetencji w kwestiach Kościoła), to czy nie mamy do czynienia z sytuacją, w której owszem, załóżmy, że powołano błędne przesłanki, ale z racji tego, że żadne przesłanki nie musiały być spełnione, to decyzja i tak jest ważna? Innymi słowy, przez przykład: sąd wydaje wyrok i powołuje w uzasadnieniu pewne fakty, ale pozostaje w błędzie. Nie ma to jednak znaczenia dla ważności wyroku - może ewentualnie być przyczyną odwołania/kasacji/ponownego wszczęcia postępowania itp.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Postprzez Hieronim Sieniawski » 22 lip 2017, 17:39

Wasza Królewska Mość!
Kwestia ważności-nieważności małżeństwa nie zależy od rozstrzygnięć prawnych, ale dotyczy w dużej mierze doktryny (sakramentologii), którą Kościół Rotryjski zaadaptował z Kościoła łacińskiego, kiedy to wprowadził instytucję małżeństwa, przeszkodę małżeństwa do przyjęcia nominacji kapłańskiej czy faktycznie uznał możliwość stwierdzenia nieważności tegoż.

Sakramenty (nienazywane tak w Rotrii) jako takie są niezależne od prawa, a regulacje określają jedynie pewne normy potrzebne do ich ważnego oraz godziwego przyjęcia - jeśli wszystkie elementy zostały dopełnione (materia, a także forma), jedyną drogą do orzeczenia, że małżeństwo nigdy nie miało miejsca jest uzyskanie najwyższej pewności moralnej, co przez poważne błędy w przypadku Wilhelma Orańskiego i Fleury de Tourville stało się niemożliwe.

W sądownictwie realnego Kościele katolickiego istnieje nawet urząd "rzecznika sprawiedliwości", który odpowiada za wytaczanie spraw sądowych pro bono Ecclesiae, jeśli w konkretnym przypadku rażąco naruszono normy. 
Posty: 791
Dołączył(a): 26 sty 2016, 21:41
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Order Zasługi RON VI (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Postprzez Marek Wiktorowicz » 22 lip 2017, 17:57

Rozumiemy Mości Pana (? chyba tak należy się zwracać, bo podobno biskupiej godności już Mości Pan nie posiada?), ale z drugiej strony cała argumentacja opiera się wobec tego na analogii z innego systemu prawa - będącego niewątpliwie wzorem, ale nigdzie nie ustanowionego jako źródła prawa powszechnie obowiązującego. A to trochę podważa słuszność wniosków.
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Postprzez Severino Castiglioni » 22 lip 2017, 19:28

Obrazek


Szanowny Księże Biskupie,
Drodzy słuchacze!


Jako profesor nadzwyczajny netowy Uniwersytetu Rotryjskiego pozwolę sobie zabrać głos w dyskusji nad pracą doktoranta. Poruszył on niezwykle trudny temat, który mnie jako prawnikowi otworzył oczy na tak niepokojącą sytuację, mającą miejsce w Państwie Kościelnym Rotria. W napisanej świetnym językiem pracy przedstawił sylwetkę Wilhelma Orańskiego i nakreślił wątpliwości związane ze stwierdzeniem nieważności jego małżeństwa z Fleur de Tourville, a tym samym legalności wstąpienia na Tron Patriarszy. Jest to dla mnie podwójnie ważne, dlatego że Jego Świątobliwość Leon III konsultował owo brewe ze mną, a ja będąc w fałszywym przekonaniu co do oceny wydarzeń z października 2014 r. w Państwie Kościelnym Rotria, kazałem wydać dokument o treści będącej przedmiotem dysertacji księdza biskupa.

Doktorant postawił i następnie argumentował tezę, że Brewe Leona III z 8 maja 2016 r. stwierdzające nieważność zawartego przez wyżej wymienionych nupturientów związku małżeńskiego jest pozbawione podstawy prawnej, gdyż Mikołaj Dreder przed którym zawarto małżeństwo był kapłanem rotryjskim nie podlegającym ekskomunice. W tym momencie muszę przyznać mu rację, aczkolwiek nie do końca podzielam przedstawioną argumentację, nie uważając jednocześnie, że jest ona błędna. Otóż dla mnie kluczowym jest fakt, iż w chwili rozpoczęcia tzw. Rewolucji Październikowej, czyli rotryjskiego przewrotu z października 2014, Pius IV postąpił wbrew prawu nominując Regentem w chwili ogłoszenia stanu wyjątkowego. Ówczesna bulla zasadnicza nie przewidywała instytucji regencji, ani możliwości zawieszenia obowiązywania przepisów bulli zasadniczej w chwili stanu wyjątkowego (tylko niektórych przepisów dotyczących praw i wolności obywatelskich). Ponadto Ksawery van Berden był klonem Piusa IV, a tym samym obaj zaciągnęli na siebie ekskomunikę z mocy prawa. Z tego powodu wyrażenie sprzeciwu przeciwko rządom Berdena i wygnanie go z kraju nie skutkowało popadnięciem w schizmę (odstępstwo od wiary), ani tym bardziej ekskomuniką. Uważam, że Mikołaj Dreder nie oponując przed wyrzuceniem Ksawerego van Berdena biernie uczestniczył w wydarzeniach rewolucyjnych. Jednak, jak zauważył doktorant, nie popadł w ekskomunikę i nie stracił statusu legalnego duchownego rotryjskiego. Mógł zgodnie z Ceremoniałem Kwirynalskim przewodniczyć uroczystości zaślubin Wilhelma z Fleur.

Niestety stanowione prawo rotryjskie nie mówi wystarczająco dużo o przesłankach v-małżeństwa (wydaje się, że wymagane jest tylko spełnienie wymagań Ceremoniału Kwirynalskiego oraz brak przeszkód z innych dokumentów np. bycia duchownym). Nie mamy też informacji o v - śmierci Fleur de Tourville przed kwietniem 2017 r. Słuszna jest teza doktoranta, iż brewe Leona III nigdy nie zyskało mocy prawnej, ponieważ sam patriarcha (a także ja, który mu konsultował jako prawnik wydanie tego dokumentu) we wnioskowaniu opierał się na nieprawdziwych przesłankach, które w znacząco zaburzyły odtworzenie momentu in fieri małżeństwa Wilhelma Orańskiego i Fleury de Tourvill. Tym samym w pełni należy zaakceptować wnioski i uwagi końcowe biskupa Sieniawskiego.

Jednocześnie warto pochwalić wybór tak bardzo trudnego tematu, jasność przeprowadzonych rozważań oraz prawidłowość wnioskowania. Gdyby była to praca napisana na Uniwersytecie Rotryjskim, oceniłbym ją na bardzo dobry.


dr net. prof. UR Paolo Carlo de Medici y Zep
Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka

ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 377
Dołączył(a): 03 kwi 2016, 19:02
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 56075156

Re: Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Postprzez August Medycejski » 22 lip 2017, 20:05

Nie chcę przerywać uczonej dysputy, jednak dla zachowania przejrzystości w działach uniwersyteckich chcę zaproponować przeniesienie samej dyskusji na dziedziniec.
Obrazek

(—) August Medycejski
książę na Uniejowie i Janowcu, wojewoda sieradzki,
książę Bari i Salty, profesor historii na Uniwersytecie KrakowskimAvatar użytkownika
 
Posty: 1984
Dołączył(a): 03 gru 2010, 17:12
Medale: 7
Order Orła Białego (1) Order Zasługi RON II (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Księcia Włodzimierza II (1) Medal Bene Merentibus (1) (1) Medal za Długoletnią Służbę I (1)
Medal 100 lat niepodległości (1)
Tytuł: 1. Wojewoda

Re: Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Postprzez Hieronim Sieniawski » 22 lip 2017, 20:52

Wasza Królewska Mość!
Absolutnie nie z systemu prawa, ale z doktryny Kościoła łacińskiego, która wraz z wprowadzeniem instytucji małżeństwa została zaadaptowana do Kościoła Rotryjskiego. Bez ujęcia dogmatycznego nie może być mowy o czymś takim jak sam Kościół, nominacje kapłańskie, małżeństwo. Prawo wobec faktów teologicznych jest drugorzędne - żadna ustawa nie może np. znieść nierozerwalności małżeństwa, a przy tym obiektywizmu, niezbędnego do stwierdzenia jego ważności lub nie.

Warto zwrócić uwagę, że sam Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II (również i Kodeks Piusa III oraz Piusa V) niesie przesłanie teologiczne - jest wyrazem konstytucji dogmatycznej Lumen genitum Soboru watykańskiego II.

Zatem, mówiąc o Kościele nie mówimy tylko o prawie, za którym nic nie idzie - musimy uwzględnić również cały bagaż doktrynalny Kościoła Rotryjskiego, który ten jawnie powiela z Kościoła rzymskokatolickiego (co widzimy chociażby po wykładzie sakramentologicznym Jego Eminencji Karola Wawrzyńca de Medici y Zep, uznanym przez środowisko naukowe Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Rotryjskiego). Prawo kanoniczne ma za zadanie być służką prawd objawionych, nie jest prawem samym dla siebie.

Jeśli chodzi o rozwiązania prawne to w pełni zostały oparty na dostępnych źródłach, które opublikowałem w bibliografii.

Wasza Ekscelencjo!
Dziękuję za pozytywną recenzję, jestem zaszczycony tak miłym gestem docenienia. 
Posty: 791
Dołączył(a): 26 sty 2016, 21:41
Medale: 2
Order Zasługi RON V (1) Order Zasługi RON VI (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Postprzez Marek Wiktorowicz » 22 lip 2017, 23:06

No cóż - My argumentowalibyśmy, że skoro Rotryczycy zawsze stronili od pojęcia "sakramentów", to w tym zakresie nie można na instytucję sui generis - nie sakrament, ale i nie czysto cywilna instytucja małżeństwa rotryjskiego - przenosić jeden do jednego uregulowań Kościoła Katolickiego. A skoro tak, to z prawnego punktu widzenia owo brewe nie było wadliwe - po prostu zawierało błąd w uzasadnieniu faktycznym, co nie odbiera mu mocy. Wydanie aktu prawnego w błędzie nie oznacza bowiem jego nieważności.

Ale to tylko intelektualna gimnastyka - nie jesteśmy profesorem prawa kanonicznego, a prawa świeckiego, a Nasz doktorat z teologi już daaaawno się zakurzył ;)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Postprzez Severino Castiglioni » 22 lip 2017, 23:10

Kwestię zawarcia małżeństwa reguluje Ceremoniał Kwirynalski, który wymaga, by odbyło się przed kapłanem rotryjskim w przepisanej formie. I tylko tyle. Równocześnie inne akty zakazują małżeństw duchownym.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka

ObrazekAvatar użytkownika
 
Posty: 377
Dołączył(a): 03 kwi 2016, 19:02
Tytuł: - Mieszkaniec
Gadu-Gadu: 56075156

Re: Czy W. Orański jest duchownym? - prawo kanoniczne

Postprzez Marek Wiktorowicz » 23 lip 2017, 01:04

Otóż to, Ekscelencjo. Ani słowa o stwierdzaniu nieważności, co robi Patriarcha wobec tego na mocy domniemania kompetencji i bez konieczności spełnienia przesłanek - jest to jego arbitralna decyzja. Tak przynajmniej wygląda to z prawnego punktu widzenia, ale dochodzi aspekt teologiczny :)
Obrazek

/-/ Marek Paweł Wiktorowicz
Książę UrbinoAvatar użytkownika
 
Posty: 2754
Dołączył(a): 31 sie 2011, 10:44
Medale: 13
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari II (1)
Królewski Order Złotej Ostrogi (1) Order Zasługi RON I (1) Order Świętego Jerzego I (1)
Order Świętego Jerzego II (1) Order Księcia Włodzimierza II (1) Krzyż Monarchii I (1)
Medal Bene Merentibus (4) (1) Medal 100 lat niepodległości (1) Gwiazda Inflant (1)
Gwiazda Mołdawii (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Następna strona

kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Wydział Prawa

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron