Bulle i Dekrety.

Apostolskie Akta Kościoła - Dziennik Praw Kościoła.

Bulle i Dekrety.

Postprzez Pius IV » 01 kwi 2011, 16:52

Obrazek


Bulla o święceniach, konsekracjach i nominacjach
Bull ordinationis, consecratione et nominationes

Art. 1
Bulla ta reguluje wszystkie kwestie związane ze święceniami kapłańskimi, konsekracjami biskupimi oraz nominacjami kardynalskimi i arcybiskupimi.

Art. 2
1. Święceniami, w rozumieniu niniejszej Bulli, są święcenia kapłańskie, które włączają kandydata w grono księży.
2. Konsekracjami, w rozumieniu niniejszej Bulli, są konsekracje biskupie, które włączają księdza w grono biskupów.
3. Nominacjami, w rozumieniu niniejszej Bulli, są nominacje prałackie, arcybiskupie i kardynalskie, które włączają odpowiednio duchownego w krąg prałatów, arcybiskupów i kardynałów.

Księga I - Święcenia kapłańskie

Art. 3
Święcenia kapłańskie może otrzymać każdy, kto ukończył studia teologiczne z tytułem naukowym magistra.

Art. 4
Święceń kapłańskich udziela Prymas lub wyznaczony w przez niego Biskup.

Art. 5
Święcenia kapłańskie dokonują się w wypowiedzeniu przez szafarza sakramentu kapłaństwa formuły:

Ja, (imię i nazwisko szafarza sakramentu kapłaństwa), na mocy danego mi prawa w obliczu Boga oraz mych Braci i Sióstr powołuję Cię (imię i nazwisko kandydata) do pełnienia służby Bogu i Kościołowi. Niech Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny Ci Błogosławi i wskaże Ci drogę aby twa posługa duchowna była pełna Bożych łask i przyniosła obfite plony. Ja, (imię i nazwisko szafarza sakramentu kapłaństwa), poprzez nałożenie rąk wyświecam Cię (imię kandydata) i powołuje do służby Duchownej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Art. 6
W chwili uzyskania święceń kapłańskich, wyświęcony otrzymuje prawo do tytułowania się księdzem.

Księga II - Konsekracja biskupia

Art. 7
Sakrę biskupią może otrzymać każdy, kto ukończył przewód doktorski o tematyce teologicznej z tytułem naukowym doktora.

Art. 8
1. Konsekracji biskupiej udziela Prymas lub wyznaczeni przez niego Biskupi.
2. W wypadku, gdy konsekracji samodzielnie dokonuje Prymas, otrzymuje on tytuł konsekratora.

Art. 9
1. Prymas ma prawo zlecić Biskupom konsekrowania danego księdza.
2. Prymas zleca Biskupom konsekracje w układzie:
a) jeden Arcybiskup i jeden Biskup
b ) trzech Biskupów

Art. 10
1. W przypadku art. 9 pkt. 2 ppkt. a) konsekratorem jest Arcybiskup, a współkonsekratorem jest Biskup.
2. W przypadku art. 9 pkt. 2 ppkt. b ) konsekratora ustanawia Prymas, a pozostali dwaj Biskupi są współkonsekratorami.

Art. 11
1. Udzielenie konsekracji biskupiej dokonuje się w wypowiedzeniu przez konsekratora słów:

Ja, (imię i nazwisko konsekratora), na mocy danego mi prawa w obliczu Boga oraz mych Braci i Sióstr ustanawiam Cię na mocy prymasowskiego postanowienia, (imię i nazwisko kandydata) biskupem. Niech Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny Ci Błogosławi i wskaże Ci drogę, aby twa biskupia posługa była pełna Bożych łask i przyniosła obfite plony. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

2. Konsekratorzy symbolicznie nakładają dłonie na głowę konsekrowanego.

Art. 12
1. W wypadku, gdy sakry biskupiej nie udziela Prymas, po zakończeniu konsekracji biskupiej, Biskup konsekrator pisemnie informuje Prymasa o dokonaniu konsekracji biskupiej.
2. W chwili, gdy Prymas otrzyma taką pisemną informację wydaje postanowienie o nadaniu godności Biskupa danemu księdzu. Od tego momentu Biskup ma prawo do wszystkich insygniów władzy biskupiej oraz innych prerogatyw wynikających z urzędu Biskupa i powierzonej mu funkcji.

Księga III - Nominacje

Art. 13
1. Nominacji dokonuje tylko i wyłącznie Prymas.
2. Prymas nominuje księży na:
a) prałatów: kanoników, prałatów i protonotariuszy
b ) arcybiskupów
c) kardynałów - na konsystorzach.

Art. 14
1. Prymas nominuje Arcybiskupów wtedy, gdy obejmują oni archidiecezję lub w formie ad personam, jako uznanie zasług.
2. Tytuły Prałata i Kardynała Prymas nadaje księżom wedle uznania ich zasług dla ewangelizacji oraz Kościoła Powszechnego.

Art. 15
Nominacja dokonuje się w wydaniu odpowiedniego postanowienia przez Prymasa.Księga IV - Przepisy końcowe

Art. 16
1. Konsekrowany w ciągu 7 dni od daty konsekrowania musi przedstawić swój herb biskupi oraz dewizę.
2. Nominowany do tytułu arcybiskupa, bądź kardynała w ciągu 7 dni od daty nominacji musi przedstawić swój herb arcybiskupi bądź kardynalski.
3. Nominowany do tytułu prałata w ciągu 7 dni od daty nominacji musi przedstawić swój herb prałacki.

Art. 17
Bulla ta jest skuteczna chwilą ogłoszenia przez Prymasa.

(-) Sanctitas Vestra Primatus-elektus,
Servus Servorum Dei,
Primas et Episcopus Catholicus Vulgo Ecclesiae, etc.
/-/ Pius IVAvatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Bulle i Dekrety.

Postprzez Pius IV » 02 kwi 2011, 19:51

Obrazek

Bulla o hierarchii Katolickiego Kościoła Powszechnego
Bull de curoae titulus apud magistrature ecclesiae.


Art. 1
Ustanawia się hierarchię Katolickiego Kościoła Powszechnego zwanego dalej kościołem dla zachowania ciągłości i trwałości systemu prawno – administracyjnego.

Art. 2.
Ustanawia się tytuły kościelne zwane dalej tytułami dla godności kościelnych w hierarchii od najwyższego do najniższego:

1) Prymas - Wasza Świętobliwość, Wasza Eminencjo. Prymas jest kardynałem archidiakonem.

Biskupie:
2) Kardynał Archidiakon - tytuł zarezerwowany dla Prymasa Rzeczpospolitej.
3) Kardynał - Wasza Eminencjo,
4) Arcybiskup - Wasza Ekscelencjo,
5) Biskup - Wasza Ekscelencjo,

Prezbiterskie:
6) Protonotariusz Apostolski (Infułat) - Monsignore,
7) Prałat - Ojcze,
8) Kanonik - Ojcze,
9) Proboszcz - Proszę księdza,
10) Wikariusz - Proszę księdza,
11) Diakon - Bracie.

Art. 3.
a) Prawo nadania tytułów prezbiterskich nadaje się dostojnikowi kościoła z godnością przynajmniej biskupa za zgodą Prymasa.
b) Nie nadaje się prawa odebrania jakichkolwiek tytułów duchownym przez dostojnika kościoła, który nie jest Prymasem.

Art. 4.
a) Prawo nadania oraz odebrania tytułów prezbiterskich i biskupich nadaje się Prymasowi.

Art. 5.
a) Zobowiązuje się dostojników kościoła noszących godność biskupią do typowania duchownych kompetentnych do noszenia godności biskupiej.
b) Kandydaci wytypowani zgłaszani są Prymasowi w prywatnej rozmowie z zachowaniem ścisłego utajnienia informacji.

Art.6.
a) Dokument niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.
b) Zmian w niniejszym dokumencie dokonuje Prymas zgodnie z własną wolą.

(-) Sanctitas Vestra Primatus-elektus,
Servus Servorum Dei,
Primas et Episcopus Catholicus Vulgo Ecclesiae, etc.
/-/ Pius IVAvatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Bulle i Dekrety.

Postprzez Pius IV » 02 kwi 2011, 20:07

Obrazek

Bulla o urzędach biskupich
Bulla munera episcoporum

Art. 1
Powołuje się do życia urzędy biskupie.

Art. 2
Przez urzędy biskupie rozumie się:

1) Arcybiskupa - zarządcę archidiecezji, metropolii.
2) Biskupa - zarządcę diecezji.

Art. 3
Prawo piastowania urzędów biskupich przyznaje się wszystkim duchownym posiadającym tytuł biskupa i wyżej.

Art. 4
Prymas Katolickiego Kościoła Powszechnego posiada przywilej noszenia sutanny kardynalskiej, natomiast w trakcie posługi prymasowskiej winien pieczętować się tytułem kardynała archidiakona.

Art. 5
Prymas Katolickiego Kościoła Powszechnego posiada przywilej posługiwania się wedle woli herbami:

1) Papieskim - jako Głowa Kościoła,
2) Kardynalskim - jako kardynał,
3) Arcybiskupim Prymasowskim - jako zarządca i arcybiskup diecezji gnieźnieńskiej.

Prymas obligowany jest do wyboru jednej z trzech możliwości, z uwzględnieniem możliwości zmiany herbu.


(-) Sanctitas Vestra Primatus-elektus,
Servus Servorum Dei,
Primas et Episcopus Catholicus Vulgo Ecclesiae, etc.
/-/ Pius IVAvatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Bulle i Dekrety.

Postprzez Pius IV » 04 cze 2011, 20:26

Obrazek

Bulla o zmianach w Konstytucji Apostolskiej
Bulla momenta Constitutiones Apostolicae.

Art. 1
Na wniosek Wikariusza Generalnego Katolickiego Kościoła Powszechnego, postanawiamy, co następuje:

My, Sykstus I, Patriarcha i Biskup Gniezna, postanawiamy wprowadzić zmiany w Konstytucji Apostolskiej Katolickiego Kościoła Powszechnego i zezwalamy na działalność zagraniczną Kościoła z zachowaniem wierności Rzeczpospolitej i nieingerencji oraz popierania stanowiska merytorycznego RON na arenie międzynarodowej.

Art. 2
Bulla jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra,
Xystus Primus,
Servus Servorum Dei,
Patriarchae et Episcopus Catholicus Vulgo Ecclesiae, etc.
/-/ Pius IVAvatar użytkownika
 
Posty: 1678
Dołączył(a): 06 gru 2010, 14:55
Lokalizacja: Apostolskie Miasto Rotria
Medale: 12
Order Orła Białego (1) Order Świętego Stanisława (1) Order Virtuti Militari I (1)
Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON V (1) Order Świętego Jerzego II (1)
Order Przyjaźni i Współpracy I (1) Krzyż Monarchii I (1) Medal Wojska (1)
Medal Bene Merentibus (2) (1) Medal za Długoletnią Służbę II (1) Medal z Długoletnią Służbę III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec

Re: Bulle i Dekrety.

Postprzez Michał Radziwiłł » 12 cze 2011, 21:16

Jak wymaga Konstytucja Apostolska, akceptujemy:

/-/ Michał III, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski,
Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Inflancki,
Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski,
Podlaski, Smoleński Siewierski i Czernihowski, etc.,
Obrońca WiaryAvatar użytkownika
 
Posty: 680
Dołączył(a): 09 lis 2010, 22:12
Medale: 5
Order Orła Białego (1) Order Virtuti Militari II (1) Order Zasługi RON IV (1)
Krzyż Monarchii I (1) Krzyż Zasługi dla Kultury III (1)
Tytuł: - Mieszkaniec


kuchnie na wymiar kalwaria zebrzydowska

Powrót do Apostolicae Acta Ecclesiae

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość